I LOVE BEADS
I LOVE BEADS Nieuwsbrief Mijn account Verzending-Retourneren Privacy verklaring Mijn Mandje Uitgebreid zoeken
      I LOVE BEADS » Winkel » Algemene voorwaarden Mijn account      
Producten

KRALEN NIEUW(S)OPHEFFINGS UITVERKOOPEDELSTENEN KRALENSWAROVSKI ฎ KRISTAL KRALENZOETWATER PARELSBALI ZILVER 925KRALEN ECHT ZILVER THAISZILVEREN KRALEN & ONDERDELEN 925GOLD FILLED GOUDEN KRALEN & ONDERDELENEDELSTEEN HANGERSBEEN & HOUTOORCLIPSOVERIGE
Nieuw!

Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 3mm Crystal Golden Shadow
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 3mm Crystal Golden Shadow
0,19
0,10
Informatie
Wij accepteren

Algemene voorwaarden

Niet zo leuk, wel noodzakelijk

Algemeen
1.0 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de kralenwebwinkel www.ilovebeads.nl nader te noemen ILoveBeads.

1.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ILoveBeads behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Wanneer de betaling van een bestelling na 14 dagen niet is bijgeschreven op onze rekening dan vervalt automatisch de bestelling. De producten zijn dan weer beschikbaar voor verkoop!

1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Levering/Retouren
2.0 Levering vindt plaats na voorafgaande onherroepelijke bijschrijving op het bankrekeningnummer van ILoveBeads en wordt indien mogelijk, nog dezelfde dag via postNL Post verzonden.

2.1 Levering zal plaatsvinden uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot zeven (7) werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van ILoveBeads ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met ILoveBeads te ontbinden, door dit schriftelijk (via, brief of e-mail) aan ILoveBeads te melden. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat ILoveBeads genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.2 Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, ontvangt u via e-mail een orderbevestiging met bestel- en betalingsgegevens. Controleer deze gegevens goed. Deze betalingsgegevens dient u te vermelden bij betaling. Wanneer er geen factuurnummer is opgegeven, kan dit leiden tot vertraging van de levering.

2.3 Het is de verantwoordelijkheid van de klant voor een correcte opgave en werking van het e-mail account waar de bevestiging naar verzonden wordt en voor het opgeven van het juiste contact en verzendadres.

2.4 ILoveBeads is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen. Geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op ILoveBeads. Indien u zekerheid wilt over het aankomen van de bestelling kunt u er voor kiezen de bestelling onder garantiepost te laten versturen.

2.5 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met ILoveBeads te ontbinden.

2.6 Indien de klant de overeenkomst als gevolg van artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden. Gelden hiervoor de volgende voorwaarden:
 • De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn.
 • De klant dient vooraf ILoveBeads op de hoogte te brengen van de retourzending. De klant dient dit schriftelijk (via brief of e-mail) voorafgaande aan de retourzending aan ILoveBeads te melden. Na overleg met ILoveBeads kan dan de retourzending teruggestuurd worden naar een door ILoveBeads vastgesteld adres.
 • De naam van de klant graag duidelijk vermelden op de retourzending, op de envelop of met begeleidend schrijven.
 • De klant is verantwoordelijk voor correcte retourzending: degelijk verpakt, bij voorkeur met bubbeltjesplastic, in een stevige envelop. Eventueel kunnen de artikelen ook dik ingerold worden in keukenpapier. Het is belangrijk dat de materialen niet los door de envelop rollen of tegen elkaar aantikken.
 • De verzendkosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de afzender/klant. Mits er aan deze voorwaarden is voldaan, ontvangt de klant het geld terug op zijn of haar bank- of girorekening, binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending. De verzendkosten die ILoveBeads heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.
 • Retour gestuurde producten zonder opvolging van deze voorwaarden zullen resulteren in het weigeren van de zending door ILoveBeads.

2.7 ILoveBeads behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

2.8 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ILoveBeads schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal ILoveBeads de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. ILoveBeads heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Prijzen
3.0 Alle prijzen op de website genoemd zijn in euros en inclusief 19% omzetbelasting (BTW), exclusief de verzendkosten en andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.1 Prijzen worden zolang de voorraad strekt en binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert, wegens het wisselende aanbod en de prijzen op de wereldmarkt voor edelstenen, zilver en goud.

3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Privacy
4.0 Indien u een bestelling plaatst bij ILoveBeads, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ILoveBeads. ILoveBeads verklaart dat zij alle informatie strikt vertrouwelijk en met de grootste zorg behandeld en alleen gebruikt om u nu en in de toekomst zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

4.1 ILoveBeads respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Overeenkomst
5.0 Een overeenkomst tussen ILoveBeads en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door ILoveBeads op haalbaarheid is beoordeeld.

5.1 ILoveBeads behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afbeeldingen en specificaties
6.0 Alle afbeeldingen, foto’s en specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van ILoveBeads, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Aangezien het gaat om natuurlijke materialen dient de klant rekening te houden met enige maat en kleurverschillen. Wij doen echter ons best om het artikel zo goed mogelijk op uw beeldscherm weer te geven, toch kan het voorkomen dat de kleur iets afwijkt. Houd er rekening mee dat de artikelen niet op ware grootte zijn afgebeeld, het juiste formaat staat bij elk artikel.

Overmacht
7.0 ILoveBeads is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.1 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ILoveBeads. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.2 ILoveBeads behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ILoveBeads gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Communicatie
8.0 ILoveBeads is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en ILoveBeads, danwel tussen ILoveBeads en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en ILoveBeads.

Klachten
9.0 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door ILoveBeads serieus in behandeling worden genomen.

9.1 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij ILoveBeads (via brief of e-mail)

9.2 ILoveBeads zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. ILoveBeads zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Intellectuele en industri๋le eigendomsrechten
10.0 De klant dient alle intellectuele en industri๋le eigendomsrechten die rusten op de door ILoveBeads geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.1 ILoveBeads garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door ILoveBeads geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Garanties en beperking van aansprakelijkheid
11.0 Deze website wordt gepubliceerd door ILovebeads op een "is als": en “als voorhanden” basis. ILoveBeads draagt geen verantwoording of geeft geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, in verband met de verrichting van deze website of de informatie, de inhoud, de materialen, of de inbegrepen producten op deze website. U bent het er uitdrukkelijk mee eens dat uw gebruik van deze website op uw eigen risico is.

11.1 ILoveBeads en haar werknemers is nimmer verantwoordelijk voor lichamelijk letsel of schade van enig soort die door gebruik en/of geen gebruik en/of correct of verkeerd toepassen van onze producten voortvloeit.

11.2 In de volledige mate toelaatbaar door toepasselijke wet, ontkent IloveBeads alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar beperkt aan, geen impliciete garanties van verkoperscapaciteit en geschiktheid voor een bepaald doel. ILoveBeads garandeerd niet dat deze website, zijn servers, of e-mail die van ILoveBeads wordt verzonden van virussen of andere schadelijke componenten vrij zijn. ILoveBeads is niet aansprakelijk voor om het even welke schade van om het even welke soort die van het gebruik van deze website het gevolg is, met inbegrip van directe, indirecte, bijkomende, bestraffende, en gewichtige schade.

Toepasselijk recht en geschillenregeling
12.0 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ILoveBeads is het uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.1 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ILoveBeads en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd bij een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Mijn Mandje

 Mandje is leeg
Talen

Nederlands English
Nieuws

I LOVE BEADS
gaat stoppen.

****************
Totale leegverkoop
OP=OP!
****************

Zoeken
  
Gebruik trefwoorden om het artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Bestsellers
GOUDEN MONTAGERINGEN - 14K GOLD FILLED OPEN MONTAGERING 4MM GOUDEN MONTAGERINGEN - 14K GOLD FILLED OPEN MONTAGERING 4MM
GOUDEN KRALEN - GOLD FILLED KRAAL ROND 2.5MM GOUDEN KRALEN - GOLD FILLED KRAAL ROND 2.5MM
Aanbiedingen
22K GOLD PLATED RINGEN VOOR KRALEN 10! OOGJES
22K GOLD PLATED RINGEN VOOR KRALEN 10! OOGJES
2,75
1,38
BRILLENKOORD OOGJES 1 PAAR, BRILKOORD GOUD
BRILLENKOORD OOGJES 1 PAAR, BRILKOORD GOUD
0,80
0,40
HAARKAMMETJES 22K GOLD PLATED, OM TE VERSIEREN
HAARKAMMETJES 22K GOLD PLATED, OM TE VERSIEREN
1,65
0,83
ORGANZA ZAKJES S, ROZE +/- 9x6CM
ORGANZA ZAKJES S, ROZE +/- 9x6CM
0,35
0,18
RINGEN VOOR KRALEN, VERSTELBARE RING, 22K GOLD PLATED
RINGEN VOOR KRALEN, VERSTELBARE RING, 22K GOLD PLATED
1,95
0,98
RINGEN VOOR KRALEN, VERSTELBARE RING, 10! OOGJES
RINGEN VOOR KRALEN, VERSTELBARE RING, 10! OOGJES
2,75
1,38
HAARSPELDEN, ZILVER PLATED HAARSPELD BRUID
HAARSPELDEN, ZILVER PLATED HAARSPELD BRUID
0,95
0,48
BRILLENKOORD OOGJES, BRILKOORD EINDE VOOR KETTING
BRILLENKOORD OOGJES, BRILKOORD EINDE VOOR KETTING
0,80
0,40
BOEKENLEGGER ZILVER 12.5CM
BOEKENLEGGER ZILVER 12.5CM
2,25
1,13
BOEKENLEGGER 22K GOLD PLATED 8.4CM
BOEKENLEGGER 22K GOLD PLATED 8.4CM
2,45
1,23
ORGANZA ZAKJES XS, IVOOR +/- 7.5x10CM
ORGANZA ZAKJES XS, IVOOR +/- 7.5x10CM
0,30
0,15
OOR CLIPS ZILVER PLATE, OORBELLEN ZONDER GAATJES! LIJMPAD + HAAKJE
OOR CLIPS ZILVER PLATE, OORBELLEN ZONDER GAATJES! LIJMPAD + HAAKJE
2,75
1,38
BENEN KRALEN, KRALEN BEEN, IVORY ANTIQUE 10X8MM
BENEN KRALEN, KRALEN BEEN, IVORY ANTIQUE 10X8MM
0,40
0,20
BLUE QUARTZ - EDELSTEEN HART HANGER 2,5CM
BLUE QUARTZ - EDELSTEEN HART HANGER 2,5CM
3,95
1,98
BLUE QUARTZ - EDELSTEEN HART HANGER 2,5CM
BLUE QUARTZ - EDELSTEEN HART HANGER 2,5CM
3,95
1,98
JADE - EDELSTEEN HART HANGER 30MM
JADE - EDELSTEEN HART HANGER 30MM
3,45
1,73
HANGER PEACE SIERADEN – PEACE TEKEN HANGER 55MM!
HANGER PEACE SIERADEN – PEACE TEKEN HANGER 55MM!
4,95
2,48
HANGER PEACE JADE – PEACE TEKEN HANGER 45MM
HANGER PEACE JADE – PEACE TEKEN HANGER 45MM
6,95
3,48
VERMEIL OORBELLEN, GOUDEN OORHAKEN MOOIE KRAAL
VERMEIL OORBELLEN, GOUDEN OORHAKEN MOOIE KRAAL
5,95
4,17
VERMEIL OORBELLEN, GOUDEN OORHAKEN MOOIE KRAAL
VERMEIL OORBELLEN, GOUDEN OORHAKEN MOOIE KRAAL
5,95
4,17
VERMEIL OORBELLEN, OORKNOPJES BLOEM ANTIQUE
VERMEIL OORBELLEN, OORKNOPJES BLOEM ANTIQUE
9,95
6,97
VERMEIL OORBELLEN, OORKNOPJES BLOEM ANTIQUE
VERMEIL OORBELLEN, OORKNOPJES BLOEM ANTIQUE
9,95
6,97
OORBELLEN GOUD OP 925 STERLING, OORKNOPJES BLAD, BLAADJES
OORBELLEN GOUD OP 925 STERLING, OORKNOPJES BLAD, BLAADJES
10,95
7,67
OORBELLEN GOUD OP 925 STERLING, OORKNOPJES BLAD, BLAADJES
OORBELLEN GOUD OP 925 STERLING, OORKNOPJES BLAD, BLAADJES
10,95
7,67
VERMEILLE GOUDEN OORHAKEN - LANG 3.3CM
VERMEILLE GOUDEN OORHAKEN - LANG 3.3CM
6,95
4,87
VERMEILLE GOUDEN OORHAKEN - LANG 3.3CM
VERMEILLE GOUDEN OORHAKEN - LANG 3.3CM
6,95
4,87
OORBELLEN ZONDER GAATJES. UNIEK! NIEUWE OORCLIPS ALS "OORHAAKJES"
OORBELLEN ZONDER GAATJES. UNIEK! NIEUWE OORCLIPS ALS "OORHAAKJES"
3,95
1,98
OORBELLEN ZONDER GAATJES. UNIEK! NIEUWE OORCLIPS ALS "OORHAAKJES"
OORBELLEN ZONDER GAATJES. UNIEK! NIEUWE OORCLIPS ALS "OORHAAKJES"
3,95
1,98
OORBELLEN ZONDER GAATJES. UNIEK! NIEUWE OORCLIPS ALS "OORHAAKJES"
OORBELLEN ZONDER GAATJES. UNIEK! NIEUWE OORCLIPS ALS "OORHAAKJES"
3,95
1,98
OORBELLEN ZONDER GAATJES. UNIEK! NIEUWE OORCLIPS ALS "OORHAAKJES"
OORBELLEN ZONDER GAATJES. UNIEK! NIEUWE OORCLIPS ALS "OORHAAKJES"
3,95
1,98
BEDEL VOGELTJE - GOLD PLATED
BEDEL VOGELTJE - GOLD PLATED
0,60
0,30
BEDEL VOGELTJE - GOLD PLATED
BEDEL VOGELTJE - GOLD PLATED
0,60
0,30
SPACERS GOUDEN DAISIES, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 5MM
SPACERS GOUDEN DAISIES, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 5MM
1,10
0,77
SPACERS GOUDEN DAISIES, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 5MM
SPACERS GOUDEN DAISIES, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 5MM
1,10
0,77
OORBELLEN GOUD OP 925 STERLING, BALI OORKNOPJES CURLS
OORBELLEN GOUD OP 925 STERLING, BALI OORKNOPJES CURLS
9,75
6,83
GOUDEN OORSTEKERS (GOUD OP ZILVER), STRAK 5.5MM
GOUDEN OORSTEKERS (GOUD OP ZILVER), STRAK 5.5MM
8,95
6,27
GOUDEN DAISY SPACERS, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 4MM
GOUDEN DAISY SPACERS, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 4MM
0,90
0,63
GOUDEN DAISY SPACERS, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 4MM
GOUDEN DAISY SPACERS, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 4MM
0,90
0,63
OORBEL ACHTERKANTJES, HYPOALLERGEEN GOUDKLEUR
OORBEL ACHTERKANTJES, HYPOALLERGEEN GOUDKLEUR
0,50
0,25
OORBEL ACHTERKANTJES, HYPOALLERGEEN GOUDKLEUR
OORBEL ACHTERKANTJES, HYPOALLERGEEN GOUDKLEUR
0,50
0,25
SPACERS GOUDEN DAISIES, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 4MM
SPACERS GOUDEN DAISIES, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 4MM
0,85
0,60
SPACERS GOUDEN DAISIES, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 4MM
SPACERS GOUDEN DAISIES, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 4MM
0,85
0,60
GOUDEN NIETSTIFTEN - (14krt GF) NIETSTIFT 22 GAUGE 3.8CM
GOUDEN NIETSTIFTEN - (14krt GF) NIETSTIFT 22 GAUGE 3.8CM
1,10
0,77
GOUDEN KETTELSTIFTEN - GOLD FILLED 22GAUGE 5CM
GOUDEN KETTELSTIFTEN - GOLD FILLED 22GAUGE 5CM
1,10
0,77
VERMEILLE GOUDEN OORHAKEN - GEDRAAID LANG 2.8CM
VERMEILLE GOUDEN OORHAKEN - GEDRAAID LANG 2.8CM
6,95
4,87
GOUDEN OORHAKEN – VERMEILLE CREOLEN 15X12MM
GOUDEN OORHAKEN – VERMEILLE CREOLEN 15X12MM
3,95
2,77
GOUDEN KABEL KETTING 2.5MM, 14K GOLD FILLED PER CM
GOUDEN KABEL KETTING 2.5MM, 14K GOLD FILLED PER CM
0,95
0,67
GOUDEN KABEL KETTING 3.2MM, 14K GOLD FILLED PER CM
GOUDEN KABEL KETTING 3.2MM, 14K GOLD FILLED PER CM
1,15
0,81
GOUDEN KRALEN – 14K GOLD FILLED STARDUST KRAAL 6MM
GOUDEN KRALEN – 14K GOLD FILLED STARDUST KRAAL 6MM
3,85
2,70
GOUDEN KRALEN – 14K GOLD FILLED STARDUST KRAAL 4MM
GOUDEN KRALEN – 14K GOLD FILLED STARDUST KRAAL 4MM
1,25
0,88
GOUDEN SLOTJES – GOLDFILLED KARABIJNSLUITING 12MM
GOUDEN SLOTJES – GOLDFILLED KARABIJNSLUITING 12MM
12,95
9,07
GOUDEN NIETSTIFTEN - (14krt GF) NIETSTIFT 5 CM
GOUDEN NIETSTIFTEN - (14krt GF) NIETSTIFT 5 CM
1,10
0,77
GOUDEN MONTAGERINGEN OPEN – 14k GOLDFILL 6MM
GOUDEN MONTAGERINGEN OPEN – 14k GOLDFILL 6MM
0,85
0,60
GOUDEN KRALENKAPJES – 14K GOLD FILLED "Flower" 4MM
GOUDEN KRALENKAPJES – 14K GOLD FILLED "Flower" 4MM
0,65
0,46
GOUDEN KRALENKAPJES – 14K GOLD FILLED "Flower" 4MM
GOUDEN KRALENKAPJES – 14K GOLD FILLED "Flower" 4MM
0,65
0,46
GOUDEN LUXE KLAP OORHAKEN – 14K GOLDFILLED SCHELP
GOUDEN LUXE KLAP OORHAKEN – 14K GOLDFILLED SCHELP
14,95
10,47
GOUDEN LUXE KLAP OORHAKEN – 14K GOLDFILLED LELIE
GOUDEN LUXE KLAP OORHAKEN – 14K GOLDFILLED LELIE
14,95
10,47
GOUDEN OORSTEKERS, 14Krt. GOLD FILLED, BAL 4MM
GOUDEN OORSTEKERS, 14Krt. GOLD FILLED, BAL 4MM
6,95
4,87
GOUDEN KRALEN – 14K GOLD FILLED KRAAL ROND 4MM
GOUDEN KRALEN – 14K GOLD FILLED KRAAL ROND 4MM
0,85
0,60
GOUD PLATED VETERKLEMMETJES (22K VERGULD), 5X3.5MM
GOUD PLATED VETERKLEMMETJES (22K VERGULD), 5X3.5MM
0,15
0,11
GOUDEN SPLITRINGEN, SPLITRING 4.5MM 14K. GOLD FILLED
GOUDEN SPLITRINGEN, SPLITRING 4.5MM 14K. GOLD FILLED
0,60
0,42
GOUDEN KLAP OORHAKEN - GOUDEN OORHANGERS (14krt GF)
GOUDEN KLAP OORHAKEN - GOUDEN OORHANGERS (14krt GF)
9,95
6,97
GOUDEN PAREL SLUITING, LUXE FILIGRAIN SLOT 15X6MM 14krt GF
GOUDEN PAREL SLUITING, LUXE FILIGRAIN SLOT 15X6MM 14krt GF
9,95
6,97
GOLD FILLED OORHAKEN - VOORDELIGE GOUDEN OORHAKEN (14krt GF)
GOLD FILLED OORHAKEN - VOORDELIGE GOUDEN OORHAKEN (14krt GF)
3,95
2,77
GOUDEN SLOTJES - KAPITTEL SLOTJE 12MM! 14K GOLD FILLED
GOUDEN SLOTJES - KAPITTEL SLOTJE 12MM! 14K GOLD FILLED
19,95
13,97
GOUDEN SLOTJES - KARABIJNSLUITING 8MM (14krt Gold Filled)
GOUDEN SLOTJES - KARABIJNSLUITING 8MM (14krt Gold Filled)
4,75
3,33
GOUDEN SLOTJES - VEERRING-SLOTJE 6MM (14krt GF)
GOUDEN SLOTJES - VEERRING-SLOTJE 6MM (14krt GF)
2,25
1,58
GOUDEN NIETSTIFTEN - (14krt GF) NIETSTIFT 24 GAUGE 3.8CM
GOUDEN NIETSTIFTEN - (14krt GF) NIETSTIFT 24 GAUGE 3.8CM
0,85
0,60
GOUDEN KRALEN - GOLD FILLED KRAAL ROND 2.5MM
GOUDEN KRALEN - GOLD FILLED KRAAL ROND 2.5MM
0,40
0,28
GOUDEN MONTAGERINGEN - 14K GOLD FILLED OPEN MONTAGERING 4MM
GOUDEN MONTAGERINGEN - 14K GOLD FILLED OPEN MONTAGERING 4MM
0,69
0,48
ZILVEREN BEDEL SLIPPERTJE - 925 STERLING ZILVER
ZILVEREN BEDEL SLIPPERTJE - 925 STERLING ZILVER
4,95
3,47
ZILVEREN BEDEL ENGELTJE - 925 STERLING ZILVER
ZILVEREN BEDEL ENGELTJE - 925 STERLING ZILVER
6,95
4,87
ZILVEREN BEDEL SLEUTELTJE - 925 STERLING ZILVER
ZILVEREN BEDEL SLEUTELTJE - 925 STERLING ZILVER
5,95
4,17
ZILVEREN BEDEL SLEUTELTJE - 925 STERLING ZILVER
ZILVEREN BEDEL SLEUTELTJE - 925 STERLING ZILVER
5,95
4,17
ZILVEREN BEDEL HART SLOTJE - 925 STERLING ZILVER
ZILVEREN BEDEL HART SLOTJE - 925 STERLING ZILVER
8,95
6,27
ZILVEREN BEDEL HART - 925 STERLING ZILVER
ZILVEREN BEDEL HART - 925 STERLING ZILVER
8,95
6,27
ZILVEREN BEDEL HART - 925 STERLING ZILVER
ZILVEREN BEDEL HART - 925 STERLING ZILVER
6,95
4,87
ZILVEREN BEDEL TWEE DOLFIJNEN - 925 STERLING ZILVER
ZILVEREN BEDEL TWEE DOLFIJNEN - 925 STERLING ZILVER
9,95
6,97
ZILVEREN BEDEL HART - 925 STERLING ZILVER
ZILVEREN BEDEL HART - 925 STERLING ZILVER
6,95
4,87
ZILVEREN BEDEL HART - 925 STERLING ZILVER
ZILVEREN BEDEL HART - 925 STERLING ZILVER
6,95
4,87
GOLD FILLED BEDEL ZWALUW - 19MM GOLD FILLED
GOLD FILLED BEDEL ZWALUW - 19MM GOLD FILLED
7,95
5,57
GOLD FILLED BEDEL ZWALUW - 19MM GOLD FILLED
GOLD FILLED BEDEL ZWALUW - 19MM GOLD FILLED
7,95
5,57
GOLD FILLED BEDEL ZWALUW - 19MM GOLD FILLED
GOLD FILLED BEDEL ZWALUW - 19MM GOLD FILLED
7,95
5,57
OORHAKEN 925 STERLING ZILVEREN OORHAAKJES MET 2.5MM KRAAL
OORHAKEN 925 STERLING ZILVEREN OORHAAKJES MET 2.5MM KRAAL
2,25
1,58
OORHAKEN 925 STERLING ZILVEREN OORHAAKJES MET 2.5MM KRAAL
OORHAKEN 925 STERLING ZILVEREN OORHAAKJES MET 2.5MM KRAAL
2,25
1,58
ZILVEREN SLOTJES – STERLING CARTIER SLUITING 10MM
ZILVEREN SLOTJES – STERLING CARTIER SLUITING 10MM
3,75
2,63
BEDEL VOGELTJE - ZILVER PLATED
BEDEL VOGELTJE - ZILVER PLATED
0,65
0,33
BEDEL VOGELTJE - ZILVER PLATED
BEDEL VOGELTJE - ZILVER PLATED
0,65
0,33
STERLING ZILVEREN KABEL KETTING 1.9MM PER CM
STERLING ZILVEREN KABEL KETTING 1.9MM PER CM
0,55
0,39
STERLING ZILVEREN KABEL KETTING 1.9MM PER CM
STERLING ZILVEREN KABEL KETTING 1.9MM PER CM
0,49
0,34
ZILVEREN KRALEN – 925 ZILVER STARDUST KRAAL 4MM
ZILVEREN KRALEN – 925 ZILVER STARDUST KRAAL 4MM
0,95
0,67
ZILVEREN KRALEN – 925 STERLING ZILVER STARDUST KRAAL 6MM
ZILVEREN KRALEN – 925 STERLING ZILVER STARDUST KRAAL 6MM
1,75
1,23
ZILVEREN KRALEN - STERLING ZILVER 925 - KRAAL 6MM
ZILVEREN KRALEN - STERLING ZILVER 925 - KRAAL 6MM
1,19
0,83
ZILVEREN MONTAGERINGEN - OPEN MONTAGERING 9MM HEAVY 16G
ZILVEREN MONTAGERINGEN - OPEN MONTAGERING 9MM HEAVY 16G
1,85
1,30
ZILVEREN MONTAGERINGEN - ZILVER OPEN MONTAGERING 6MM
ZILVEREN MONTAGERINGEN - ZILVER OPEN MONTAGERING 6MM
0,60
0,42
KARABIJN SLUITING ZILVER, SLOT STERLING ZILVER 12MM
KARABIJN SLUITING ZILVER, SLOT STERLING ZILVER 12MM
3,95
2,77
ZILVEREN SLOTJES – STERLING CARTIER SLUITING 16MM!
ZILVEREN SLOTJES – STERLING CARTIER SLUITING 16MM!
8,95
6,27
STERLING ZILVEREN GROTE FAITH AFFIRMATIE HANGER 21MM!
STERLING ZILVEREN GROTE FAITH AFFIRMATIE HANGER 21MM!
9,95
4,98
STERLING ZILVEREN GROTE FAITH AFFIRMATIE HANGER 21MM!
STERLING ZILVEREN GROTE FAITH AFFIRMATIE HANGER 21MM!
9,95
4,98
STERLING ZILVEREN KLAP OORHAKEN – OORBELLEN
STERLING ZILVEREN KLAP OORHAKEN – OORBELLEN
7,95
5,57
ZILVEREN OORSTEKERS, STERLING OORSTEKERS BAL 4MM
ZILVEREN OORSTEKERS, STERLING OORSTEKERS BAL 4MM
4,75
3,33
ZILVEREN KNIJPKRAAL VERBERGERS – STERLING ZILVER 3MM
ZILVEREN KNIJPKRAAL VERBERGERS – STERLING ZILVER 3MM
0,45
0,32
ZILVEREN VETERKLEMMETJES (VERZILVERD), 5X3.5MM
ZILVEREN VETERKLEMMETJES (VERZILVERD), 5X3.5MM
0,10
0,05
ZILVEREN VETERKLEMMETJES (VERZILVERD), 5X3.5MM
ZILVEREN VETERKLEMMETJES (VERZILVERD), 5X3.5MM
0,10
0,05
ZILVEREN PAREL SLUITING, LUXE FILIGRAIN SLOT 15MM
ZILVEREN PAREL SLUITING, LUXE FILIGRAIN SLOT 15MM
5,95
4,17
ZILVEREN BEDEL VLINDER - 14MM STERLING ZILVER
ZILVEREN BEDEL VLINDER - 14MM STERLING ZILVER
5,75
4,03
OORBELLEN ZONDER GAATJES! OORCLIPS ZILVER PLATE
OORBELLEN ZONDER GAATJES! OORCLIPS ZILVER PLATE
2,95
1,48
OORBELLEN ZONDER GAATJES! OORCLIPS ZILVER PLATE
OORBELLEN ZONDER GAATJES! OORCLIPS ZILVER PLATE
2,95
1,48
OORBELLEN ZONDER GAATJES! OORCLIPS ZILVER PLATE
OORBELLEN ZONDER GAATJES! OORCLIPS ZILVER PLATE
2,95
1,48
KARABIJN SLUITING STERLING ZILVEREN, SLOT 925 ZILVER 10MM
KARABIJN SLUITING STERLING ZILVEREN, SLOT 925 ZILVER 10MM
2,95
2,07
OORHAKEN 925 STERLING ZILVEREN OORHAAKJES, PER PAAR
OORHAKEN 925 STERLING ZILVEREN OORHAAKJES, PER PAAR
1,75
1,23
SPLITRINGEN STERLING ZILVEREN, SPLITRING 925 ZILVER 5MM
SPLITRINGEN STERLING ZILVEREN, SPLITRING 925 ZILVER 5MM
0,55
0,39
ZILVEREN KRALEN - STERLING ZILVER 925 - KRAAL 4MM
ZILVEREN KRALEN - STERLING ZILVER 925 - KRAAL 4MM
0,45
0,32
ZILVEREN NIETSTIFTEN 925 STERLING - 24 GAUGE 3.8CM
ZILVEREN NIETSTIFTEN 925 STERLING - 24 GAUGE 3.8CM
0,50
0,35
ZILVEREN NIETSTIFTEN 925 STERLING ZILVER - 26 GAUGE 2,5CM
ZILVEREN NIETSTIFTEN 925 STERLING ZILVER - 26 GAUGE 2,5CM
0,45
0,32
ZILVEREN BEDEL "I LOVE YOU" - 8X6.5MM STERLING ZILVER
ZILVEREN BEDEL "I LOVE YOU" - 8X6.5MM STERLING ZILVER
2,75
1,93
ZILVEREN BEDEL PEACE SYMBOOL - 10MM STERLING ZILVER
ZILVEREN BEDEL PEACE SYMBOOL - 10MM STERLING ZILVER
4,95
3,47
ZILVEREN BEDEL CLADDAGH - STERLING ZILVER 9MM
ZILVEREN BEDEL CLADDAGH - STERLING ZILVER 9MM
3,95
2,77
ZILVEREN BEDEL DOLFIJN - 15MM 925 STERLING ZILVER
ZILVEREN BEDEL DOLFIJN - 15MM 925 STERLING ZILVER
6,95
4,87
ZILVEREN BEDEL - MUZIEK NOOT 10MM 925 STERLING ZILVER
ZILVEREN BEDEL - MUZIEK NOOT 10MM 925 STERLING ZILVER
5,25
3,68
ZILVEREN NIETSTIFTEN 925 STERLING ZILVER - 22 GAUGE 1,25cm
ZILVEREN NIETSTIFTEN 925 STERLING ZILVER - 22 GAUGE 1,25cm
0,30
0,21
MONTAGERINGEN STERLING ZILVER - MONTAGERING OVAAL 4X3MM
MONTAGERINGEN STERLING ZILVER - MONTAGERING OVAAL 4X3MM
0,20
0,14
KRALENKAPJES STERLING ZILVER - "DAISY" 4.5MM
KRALENKAPJES STERLING ZILVER - "DAISY" 4.5MM
0,75
0,53
MONTAGERINGEN STERLING ZILVER - MONTAGERING HEAVY 4MM
MONTAGERINGEN STERLING ZILVER - MONTAGERING HEAVY 4MM
0,45
0,32
MONTAGERINGEN STERLING ZILVER - OPEN MONTAGERING 5.3MM
MONTAGERINGEN STERLING ZILVER - OPEN MONTAGERING 5.3MM
0,55
0,39
Zilveren Kralen Thailand, Rondel Cross 7x5mm
Zilveren Kralen Thailand, Rondel Cross 7x5mm
1,85
1,30
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal India ovaal 18x12mm
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal India ovaal 18x12mm
5,95
4,17
Thaise Kralen Zilver, Grote Zilveren Kraal Tribe Munt 21mm!
Thaise Kralen Zilver, Grote Zilveren Kraal Tribe Munt 21mm!
8,95
6,27
Zilveren Kralen Thailand, Kraal Munt Maya 15x9mm
Zilveren Kralen Thailand, Kraal Munt Maya 15x9mm
4,85
3,40
Zilveren Kralen Thailand, Kraal Diagonaal 15x13mm
Zilveren Kralen Thailand, Kraal Diagonaal 15x13mm
5,95
4,17
Zilveren Kralen Thailand, Kraal Hexagonaal 14mm
Zilveren Kralen Thailand, Kraal Hexagonaal 14mm
5,25
3,68
Zilveren Kralen Thailand, Kraal Munt Maya 15.5x9mm
Zilveren Kralen Thailand, Kraal Munt Maya 15.5x9mm
4,95
3,47
Zilveren Kralen Thailand, Vierkant Cirkels 11mm
Zilveren Kralen Thailand, Vierkant Cirkels 11mm
3,95
2,77
Zilveren Kralen Thailand, Rondel Diamond 12x9mm
Zilveren Kralen Thailand, Rondel Diamond 12x9mm
4,10
2,87
Zilveren Kralen Thailand, Rondel Oog 11x7mm
Zilveren Kralen Thailand, Rondel Oog 11x7mm
3,25
2,28
Zilveren Kralen Thailand, Geweven m Stip Rond 9x8mm
Zilveren Kralen Thailand, Geweven m Stip Rond 9x8mm
2,45
1,72
Zilveren Kralen Thailand, Oog Rond 8.5-9x8mm
Zilveren Kralen Thailand, Oog Rond 8.5-9x8mm
2,95
2,07
Zilveren Kralen Thailand, Geweven 9.5x7mm
Zilveren Kralen Thailand, Geweven 9.5x7mm
2,20
1,54
Zilveren Kralen Thailand, Lampion 7.5x8mm
Zilveren Kralen Thailand, Lampion 7.5x8mm
2,10
1,47
Zilveren Kralen Thailand, Rondel oog 7x4.5mm
Zilveren Kralen Thailand, Rondel oog 7x4.5mm
1,25
0,88
Thaise Kralen Zilver, Zilveren Kraal Rondellen Glad 9,5mm
Thaise Kralen Zilver, Zilveren Kraal Rondellen Glad 9,5mm
2,35
1,65
Thaise Kralen Zilver, Zilveren Kraal Tribe Ovaal-Ruitje 20,5x12mm
Thaise Kralen Zilver, Zilveren Kraal Tribe Ovaal-Ruitje 20,5x12mm
7,95
5,57
Thaise Kralen Zilver, Zilveren Kraal Tribe Ovaal 15.5mm
Thaise Kralen Zilver, Zilveren Kraal Tribe Ovaal 15.5mm
6,75
4,73
Thaise Kralen Zilver, Grote Zilveren Kraal Tribe Munt 20mm!
Thaise Kralen Zilver, Grote Zilveren Kraal Tribe Munt 20mm!
8,95
6,27
Thaise Kralen Zilver, Zilveren Kraal Rondellen Tribe 17x12.5mm
Thaise Kralen Zilver, Zilveren Kraal Rondellen Tribe 17x12.5mm
7,95
5,57
Thaise Tribe Kralen Zilver, Zilveren Kraal Geweven 16x15mm
Thaise Tribe Kralen Zilver, Zilveren Kraal Geweven 16x15mm
7,95
5,57
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kralen Muntjes Crossed 12x5,5mm
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kralen Muntjes Crossed 12x5,5mm
2,75
1,93
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kralen Muntjes Maya 13x8mm
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kralen Muntjes Maya 13x8mm
4,75
3,33
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal Diamond Sun 15mm
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal Diamond Sun 15mm
3,85
2,70
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal Eye 31x12x6,5mm
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal Eye 31x12x6,5mm
4,25
2,98
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal Lang Umbrella 26x8mm
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal Lang Umbrella 26x8mm
3,95
2,77
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal lang Midden Stip 30x6mm
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal lang Midden Stip 30x6mm
4,25
2,98
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal lang cirkel 29x6,5mm!
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal lang cirkel 29x6,5mm!
4,25
2,98
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal lang cirkel 29x6,5mm!
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal lang cirkel 29x6,5mm!
4,25
2,98
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal lang Streepje 20x4mm
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal lang Streepje 20x4mm
2,75
1,93
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal ovaal Streepjes 12x7mm
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal ovaal Streepjes 12x7mm
2,10
1,47
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal Geweven 8x8.5mm
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal Geweven 8x8.5mm
2,45
1,72
Kralen Thais Echt Zilver, Zilveren Kraal Leaves 7mm
Kralen Thais Echt Zilver, Zilveren Kraal Leaves 7mm
2,20
1,54
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal Streep 6x5mm
Kralen Thais Zilver, Zilveren Kraal Streep 6x5mm
1,10
0,77
Kralen Thais Zilver, Kraal Vierkantje Bloem 6mm
Kralen Thais Zilver, Kraal Vierkantje Bloem 6mm
2,65
1,86
OORBELLEN 925 STERLING ZILVEREN, OORKNOPJES BLAD, BLAADJES
OORBELLEN 925 STERLING ZILVEREN, OORKNOPJES BLAD, BLAADJES
9,75
6,83
OORBELLEN 925 STERLING ZILVEREN, OORKNOPJES BLAD, BLAADJES
OORBELLEN 925 STERLING ZILVEREN, OORKNOPJES BLAD, BLAADJES
9,75
6,83
OORBELLEN 925 STERLING ZILVEREN, OORKNOPJES BLAD, BLAADJES
OORBELLEN 925 STERLING ZILVEREN, OORKNOPJES BLAD, BLAADJES
9,75
6,83
925 ZILVEREN OORHAKEN – OORBELLEN LANG 3.3CM
925 ZILVEREN OORHAKEN – OORBELLEN LANG 3.3CM
5,95
4,17
925 ZILVEREN OORHAKEN – OORBELLEN LANG 3.3CM
925 ZILVEREN OORHAKEN – OORBELLEN LANG 3.3CM
5,95
4,17
ZILVEREN OORHAAKJES BOLLETJE
ZILVEREN OORHAAKJES BOLLETJE
3,45
2,42
ZILVEREN OORHAAKJES BOLLETJE
ZILVEREN OORHAAKJES BOLLETJE
3,45
2,42
OOR CLIPS ZILVER PLATED, LUXE OORBELLEN ZONDER GAATJES!
OOR CLIPS ZILVER PLATED, LUXE OORBELLEN ZONDER GAATJES!
3,95
1,98
OOR CLIPS ZILVER PLATED, LUXE OORBELLEN ZONDER GAATJES!
OOR CLIPS ZILVER PLATED, LUXE OORBELLEN ZONDER GAATJES!
3,95
1,98
OOR CLIPS ZILVER PLATED, LUXE OORBELLEN ZONDER GAATJES!
OOR CLIPS ZILVER PLATED, LUXE OORBELLEN ZONDER GAATJES!
3,95
1,98
OOR CLIPS ZILVER PLATED, LUXE OORBELLEN ZONDER GAATJES!
OOR CLIPS ZILVER PLATED, LUXE OORBELLEN ZONDER GAATJES!
3,95
1,98
OOR CLIPS ZILVER PLATE, OORBELLEN ZONDER GAATJES. MET LIJMPAD 10mm!
OOR CLIPS ZILVER PLATE, OORBELLEN ZONDER GAATJES. MET LIJMPAD 10mm!
2,75
1,38
OOR CLIPS ZILVER PLATE, OORBELLEN ZONDER GAATJES. MET LIJMPAD 10mm!
OOR CLIPS ZILVER PLATE, OORBELLEN ZONDER GAATJES. MET LIJMPAD 10mm!
2,75
1,38
OOR CLIPS ZILVER PLATE, OORBELLEN ZONDER GAATJES. MET LIJMPAD 10mm!
OOR CLIPS ZILVER PLATE, OORBELLEN ZONDER GAATJES. MET LIJMPAD 10mm!
2,75
1,38
OOR CLIPS ZILVER PLATE, OORBELLEN ZONDER GAATJES. MET LIJMPAD 10mm!
OOR CLIPS ZILVER PLATE, OORBELLEN ZONDER GAATJES. MET LIJMPAD 10mm!
2,75
1,38
OOR CLIPS ZILVER PLATE, OORBELLEN ZONDER GAATJES. MET LIJMPAD 10mm!
OOR CLIPS ZILVER PLATE, OORBELLEN ZONDER GAATJES. MET LIJMPAD 10mm!
2,75
1,38
RUBBEREN OORBEL VEILIGHEIDS ACHTERKANTJES
RUBBEREN OORBEL VEILIGHEIDS ACHTERKANTJES
0,10
0,05
RUBBEREN OORBEL VEILIGHEIDS ACHTERKANTJES
RUBBEREN OORBEL VEILIGHEIDS ACHTERKANTJES
0,10
0,05
RUBBEREN OORBEL VEILIGHEIDS ACHTERKANTJES
RUBBEREN OORBEL VEILIGHEIDS ACHTERKANTJES
0,10
0,05
RUBBEREN OORBEL VEILIGHEIDS ACHTERKANTJES
RUBBEREN OORBEL VEILIGHEIDS ACHTERKANTJES
0,10
0,05
OORSTEKERS ZILVER 925 STERLING, BALI STRAK 5.5mm
OORSTEKERS ZILVER 925 STERLING, BALI STRAK 5.5mm
6,95
4,87
OORSTEKERS ZILVER 925 STERLING, BALI STRAK 5.5mm
OORSTEKERS ZILVER 925 STERLING, BALI STRAK 5.5mm
6,95
4,87
ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, KRALENKAPJE IN MOTION 7MM
ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, KRALENKAPJE IN MOTION 7MM
1,80
1,26
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BALL 5CM
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BALL 5CM
0,45
0,32
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal "RICH" 13mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal "RICH" 13mm
10,95
7,67
925 ZILVEREN OORHAKEN – OORBELLEN LANG 3CM
925 ZILVEREN OORHAKEN – OORBELLEN LANG 3CM
4,95
3,47
925 ZILVEREN OORHAKEN – OORBELLEN LANG 3CM
925 ZILVEREN OORHAKEN – OORBELLEN LANG 3CM
4,95
3,47
GOUDEN DAISY SPACERS, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 4MM
GOUDEN DAISY SPACERS, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 4MM
0,85
0,60
GOUDEN DAISY SPACERS, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 4MM
GOUDEN DAISY SPACERS, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 4MM
0,85
0,60
GOUDEN DAISY SPACERS, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 4MM
GOUDEN DAISY SPACERS, KRALEN 22K GOUD OP 925 ZILVER 4MM
0,85
0,60
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal Bali Rondell 14.5x10.5mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal Bali Rondell 14.5x10.5mm
8,95
6,27
OORBEL ACHTERKANTJES, HYPO ALLERGEEN ZILVERKLEUR
OORBEL ACHTERKANTJES, HYPO ALLERGEEN ZILVERKLEUR
0,50
0,25
OORBEL ACHTERKANTJES, HYPO ALLERGEEN ZILVERKLEUR
OORBEL ACHTERKANTJES, HYPO ALLERGEEN ZILVERKLEUR
0,50
0,25
OORBEL ACHTERKANTJES, HYPO ALLERGEEN ZILVERKLEUR
OORBEL ACHTERKANTJES, HYPO ALLERGEEN ZILVERKLEUR
0,50
0,25
OORBELLEN ZILVER 925 STERLING, BALI OORKNOPJES CURLS
OORBELLEN ZILVER 925 STERLING, BALI OORKNOPJES CURLS
7,95
5,57
OORBELLEN ZILVER 925 STERLING, BALI OORKNOPJES CURLS
OORBELLEN ZILVER 925 STERLING, BALI OORKNOPJES CURLS
7,95
5,57
KETTELSTIFTEN, STERLING ZILVEREN KETTELSTIFT 3.8CM 22 GAUGE
KETTELSTIFTEN, STERLING ZILVEREN KETTELSTIFT 3.8CM 22 GAUGE
0,75
0,53
KETTELSTIFTEN, STERLING ZILVEREN KETTELSTIFT 3.8CM 22 GAUGE
KETTELSTIFTEN, STERLING ZILVEREN KETTELSTIFT 3.8CM 22 GAUGE
0,75
0,53
ZILVEREN OORHAKEN – OORBELLEN GEDRAAID LANG 3CM
ZILVEREN OORHAKEN – OORBELLEN GEDRAAID LANG 3CM
5,95
4,17
ZILVEREN OORHAKEN – OORBELLEN GEDRAAID LANG 3CM
ZILVEREN OORHAKEN – OORBELLEN GEDRAAID LANG 3CM
5,95
4,17
ZILVEREN OORHAKEN – OORBELLEN CREOLEN 15X12MM
ZILVEREN OORHAKEN – OORBELLEN CREOLEN 15X12MM
3,45
2,42
ZILVEREN OORHAKEN – OORBELLEN CREOLEN 15X12MM
ZILVEREN OORHAKEN – OORBELLEN CREOLEN 15X12MM
3,45
2,42
Zilveren Kralen, Kraal Bold Braid, 11x11.5mm
Zilveren Kralen, Kraal Bold Braid, 11x11.5mm
4,95
3,47
ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, KRALENKAPJE "HEARTS" 11.5
ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, KRALENKAPJE "HEARTS" 11.5
4,25
2,98
Zilveren Kralen Bali Sterling Zilver, Kraal Pointed Flower 14.2x13mm
Zilveren Kralen Bali Sterling Zilver, Kraal Pointed Flower 14.2x13mm
11,95
8,37
NIETSTIFTEN STERLING ZILVER, LUXE NIETSTIFT +/- 7.5CM!!
NIETSTIFTEN STERLING ZILVER, LUXE NIETSTIFT +/- 7.5CM!!
2,20
1,54
NIETSTIFTEN STERLING ZILVER, LUXE NIETSTIFT +/- 7.5CM!!
NIETSTIFTEN STERLING ZILVER, LUXE NIETSTIFT +/- 7.5CM!!
2,20
1,54
NIETSTIFTEN ZILVER BALI, LUXE NIETSTIFT 2MM! BALL 5.4CM
NIETSTIFTEN ZILVER BALI, LUXE NIETSTIFT 2MM! BALL 5.4CM
0,85
0,60
NIETSTIFTEN ZILVER BALI, LUXE NIETSTIFT 2MM! BALL 5.4CM
NIETSTIFTEN ZILVER BALI, LUXE NIETSTIFT 2MM! BALL 5.4CM
0,85
0,60
KETTELSTIFTEN, STEVIGE STERLING ZILVEREN KETTELSTIFT 5.2CM
KETTELSTIFTEN, STEVIGE STERLING ZILVEREN KETTELSTIFT 5.2CM
0,95
0,67
KETTELSTIFTEN, STEVIGE STERLING ZILVEREN KETTELSTIFT 5.2CM
KETTELSTIFTEN, STEVIGE STERLING ZILVEREN KETTELSTIFT 5.2CM
0,95
0,67
GOUDEN OORBEL ACHTERKANTJES, GOLDFILL OORBEL VLINDERTJES
GOUDEN OORBEL ACHTERKANTJES, GOLDFILL OORBEL VLINDERTJES
0,98
0,69
GOUDEN OORBEL ACHTERKANTJES, GOLDFILL OORBEL VLINDERTJES
GOUDEN OORBEL ACHTERKANTJES, GOLDFILL OORBEL VLINDERTJES
0,98
0,69
GOUDEN OORBEL ACHTERKANTJES, GOLDFILL OORBEL VLINDERTJES
GOUDEN OORBEL ACHTERKANTJES, GOLDFILL OORBEL VLINDERTJES
0,98
0,69
GOUDEN OORBEL ACHTERKANTJES, GOLDFILL OORBEL VLINDERTJES
GOUDEN OORBEL ACHTERKANTJES, GOLDFILL OORBEL VLINDERTJES
0,98
0,69
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BALL 5CM
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BALL 5CM
0,55
0,39
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BALL 5CM
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BALL 5CM
0,55
0,39
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BALL 3.2CM
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BALL 3.2CM
0,35
0,25
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BALL 3.2CM
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BALL 3.2CM
0,35
0,25
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BALL 2.2CM
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BALL 2.2CM
0,25
0,18
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BALL 2.2CM
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BALL 2.2CM
0,25
0,18
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BOL
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BOL
2,20
1,54
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BOL
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT BOL
2,20
1,54
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT KNOOPJE 6.6CM
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT KNOOPJE 6.6CM
1,65
1,16
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT KNOOPJE 6.6CM
ZILVEREN NIETSTIFTEN BALI, LUXE NIETSTIFT KNOOPJE 6.6CM
1,65
1,16
KAPITTELSLOT ZILVER, LUXE SLOT VIERKANT 16MM
KAPITTELSLOT ZILVER, LUXE SLOT VIERKANT 16MM
12,95
9,07
OORBELLEN ZONDER GAATJES! OOR CLIPS 925 STERLING ZILVER
OORBELLEN ZONDER GAATJES! OOR CLIPS 925 STERLING ZILVER
19,95
13,95
OORBELLEN ZONDER GAATJES! OOR CLIPS 925 STERLING ZILVER
OORBELLEN ZONDER GAATJES! OOR CLIPS 925 STERLING ZILVER
19,95
13,95
OORBELLEN ZONDER GAATJES! OOR CLIPS 925 STERLING ZILVER
OORBELLEN ZONDER GAATJES! OOR CLIPS 925 STERLING ZILVER
19,95
13,95
OORBELLEN ZONDER GAATJES! OOR CLIPS 925 STERLING ZILVER
OORBELLEN ZONDER GAATJES! OOR CLIPS 925 STERLING ZILVER
19,95
13,95
ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, KRALENKAPJE "SEASTAR" 10MM
ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, KRALENKAPJE "SEASTAR" 10MM
2,35
1,65
ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, KRALENKAPJE "WIRE & DOTS" 10MM
ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, KRALENKAPJE "WIRE & DOTS" 10MM
3,85
2,70
STERLING ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, "KLAPROOS" 10MM
STERLING ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, "KLAPROOS" 10MM
2,90
2,03
ZILVEREN STERLING KRALENKAPJES BALI, "BRIGHT STAR" 12MM
ZILVEREN STERLING KRALENKAPJES BALI, "BRIGHT STAR" 12MM
2,35
1,65
STERLING ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, "WAVES" 10MM
STERLING ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, "WAVES" 10MM
2,60
1,82
STERLING ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, "OPEN" 9MM
STERLING ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, "OPEN" 9MM
2,15
1,51
ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, KRALENKAPJES BALI 8MM
ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, KRALENKAPJES BALI 8MM
2,10
1,47
925 ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, KRALENKAPJE STAR 6MM
925 ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, KRALENKAPJE STAR 6MM
0,95
0,67
STERLING ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, BEEHIVE 5.5MM
STERLING ZILVEREN KRALENKAPJES BALI, BEEHIVE 5.5MM
1,60
1,12
OORBELLEN ZONDER GAATJES! LUXE OOR CLIPS
OORBELLEN ZONDER GAATJES! LUXE OOR CLIPS
3,95
1,98
OORBELLEN ZONDER GAATJES! LUXE OOR CLIPS
OORBELLEN ZONDER GAATJES! LUXE OOR CLIPS
3,95
1,98
OORBELLEN ZONDER GAATJES! LUXE OOR CLIPS
OORBELLEN ZONDER GAATJES! LUXE OOR CLIPS
3,95
1,98
OORBELLEN ZONDER GAATJES! LUXE OOR CLIPS
OORBELLEN ZONDER GAATJES! LUXE OOR CLIPS
3,95
1,98
GOUDEN (GOUD OP ZILVER) OORBEL STOPPERS, ACHTERKANTJES
GOUDEN (GOUD OP ZILVER) OORBEL STOPPERS, ACHTERKANTJES
0,98
0,69
GOUDEN (GOUD OP ZILVER) OORBEL STOPPERS, ACHTERKANTJES
GOUDEN (GOUD OP ZILVER) OORBEL STOPPERS, ACHTERKANTJES
0,98
0,69
GOUDEN (GOUD OP ZILVER) OORBEL STOPPERS, ACHTERKANTJES
GOUDEN (GOUD OP ZILVER) OORBEL STOPPERS, ACHTERKANTJES
0,98
0,69
GOUDEN (GOUD OP ZILVER) OORBEL STOPPERS, ACHTERKANTJES
GOUDEN (GOUD OP ZILVER) OORBEL STOPPERS, ACHTERKANTJES
0,98
0,69
OORSTEKERS ZILVER 925 STERLING, BALI OORBELLEN GRACEFUL
OORSTEKERS ZILVER 925 STERLING, BALI OORBELLEN GRACEFUL
8,95
6,27
OORSTEKERS ZILVER 925 STERLING, BALI OORBELLEN GRACEFUL
OORSTEKERS ZILVER 925 STERLING, BALI OORBELLEN GRACEFUL
8,95
6,27
OORSTEKERS ZILVER 925 STERLING, BALI ZEEUWS KNOOPJE
OORSTEKERS ZILVER 925 STERLING, BALI ZEEUWS KNOOPJE
9,95
6,97
OORSTEKERS ZILVER 925 STERLING, BALI ZEEUWS KNOOPJE
OORSTEKERS ZILVER 925 STERLING, BALI ZEEUWS KNOOPJE
9,95
6,97
STERLING ZILVEREN OORHAKEN 925, OORHAKEN ROSE
STERLING ZILVEREN OORHAKEN 925, OORHAKEN ROSE
7,95
5,57
STERLING ZILVEREN OORHAKEN 925, OORHAKEN ROSE
STERLING ZILVEREN OORHAKEN 925, OORHAKEN ROSE
7,95
5,57
STERLING ZILVEREN OORBEL STOPPERS, OORBEL ACHTERKANTJES
STERLING ZILVEREN OORBEL STOPPERS, OORBEL ACHTERKANTJES
0,65
0,46
STERLING ZILVEREN OORBEL STOPPERS, OORBEL ACHTERKANTJES
STERLING ZILVEREN OORBEL STOPPERS, OORBEL ACHTERKANTJES
0,65
0,46
STERLING ZILVEREN OORBEL STOPPERS, OORBEL ACHTERKANTJES
STERLING ZILVEREN OORBEL STOPPERS, OORBEL ACHTERKANTJES
0,65
0,46
ZILVEREN OOR STEKERS, BALI 925 STERLING PAREL OORSTEKERS
ZILVEREN OOR STEKERS, BALI 925 STERLING PAREL OORSTEKERS
19,95
13,97
ZILVEREN OOR STEKERS, BALI 925 STERLING PAREL OORSTEKERS
ZILVEREN OOR STEKERS, BALI 925 STERLING PAREL OORSTEKERS
19,95
13,97
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal Curly 13mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal Curly 13mm
9,75
6,83
KAPITTELSLOT ZILVER, DUBBELE SLUITING DIKKE KABEL 16MM
KAPITTELSLOT ZILVER, DUBBELE SLUITING DIKKE KABEL 16MM
14,95
10,47
ZILVEREN KAPITTELSLOT, ZILVER KAPITTELSLOT KABELTJES 13MM
ZILVEREN KAPITTELSLOT, ZILVER KAPITTELSLOT KABELTJES 13MM
7,95
5,57
ZILVEREN 925 KAPITTEL SLOT, SLOTJE ART NOUVEAU 13.5MM
ZILVEREN 925 KAPITTEL SLOT, SLOTJE ART NOUVEAU 13.5MM
10,95
7,67
ZILVEREN KAPITTELSLOT, ZILVER KAPITTELSLOTJE ANKER 12MM
ZILVEREN KAPITTELSLOT, ZILVER KAPITTELSLOTJE ANKER 12MM
5,75
4,03
ZILVEREN KAPITTELSLOT, SLOTJE LEAVES 925 ZILVER 14MM
ZILVEREN KAPITTELSLOT, SLOTJE LEAVES 925 ZILVER 14MM
7,95
5,57
ZILVEREN KAPITTELSLOT, KAPITTELSLOTJE ECHT 925 ZILVER 9MM
ZILVEREN KAPITTELSLOT, KAPITTELSLOTJE ECHT 925 ZILVER 9MM
7,65
5,36
ZILVEREN KAPITTELSLOT, KAPITTELSLOTJE ECHT 925 ZILVER 9MM
ZILVEREN KAPITTELSLOT, KAPITTELSLOTJE ECHT 925 ZILVER 9MM
7,65
5,36
ZILVEREN KAPITTELSLOT, KAPITTELSLOTJE BALI 925 ZILVER 11MM
ZILVEREN KAPITTELSLOT, KAPITTELSLOTJE BALI 925 ZILVER 11MM
3,95
2,77
ZILVEREN KAPITTELSLOT, KAPITTELSLOTJE BALI 925 ZILVER 11MM
ZILVEREN KAPITTELSLOT, KAPITTELSLOTJE BALI 925 ZILVER 11MM
3,95
2,77
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal Speciaal 17x16.5mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal Speciaal 17x16.5mm
11,50
8,05
Zilveren Kralen Bali 925 Sterling Zilver, Kraal Dotted Dots 15mm
Zilveren Kralen Bali 925 Sterling Zilver, Kraal Dotted Dots 15mm
14,95
10,47
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal Diabolo 14x10mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal Diabolo 14x10mm
9,75
6,83
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal Pointed Flower 13.5mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal Pointed Flower 13.5mm
9,95
6,97
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal Opening 13,5mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal Opening 13,5mm
11,95
8,37
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal Pyramid 13x12mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal Pyramid 13x12mm
10,25
7,18
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Inner Circle 13,5x13mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Inner Circle 13,5x13mm
9,75
6,83
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal Bold Waves 13x12,5mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Kraal Bold Waves 13x12,5mm
8,95
6,27
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Bold Carved 12,5x12mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Bold Carved 12,5x12mm
5,65
3,96
Kralen Bali 925 Sterling Zilveren Rondellen Framboos 13x9mm
Kralen Bali 925 Sterling Zilveren Rondellen Framboos 13x9mm
8,95
6,27
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Bold Ornament 12x11,5mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Bold Ornament 12x11,5mm
9,95
6,97
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Bedel-Kraal Art Nouveau 13x10.5x5mm.
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Bedel-Kraal Art Nouveau 13x10.5x5mm.
4,25
2,98
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Soft Indian Heart 13x12mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Soft Indian Heart 13x12mm
11,75
8,23
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Rondellen Double Lotus 12x10mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Rondellen Double Lotus 12x10mm
7,65
5,36
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Rondellen Waves 12x10mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Rondellen Waves 12x10mm
6,75
4,73
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Six Box 11.5x12mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Six Box 11.5x12mm
13,75
9,63
Kralen Bali Zilver Sterling 925, In Spirals 11.5mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, In Spirals 11.5mm
8,25
5,78
Kralen Bali Zilver Sterling 925, platte Kraal-Bedel Tiger 11x6mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, platte Kraal-Bedel Tiger 11x6mm
3,45
2,42
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Bold Dots 12X11mm
Kralen Bali Zilver Sterling 925, Bold Dots 12X11mm
6,95
4,87
Bali Kralen 925 Sterling Zilver, Kraal Open Hearts 11 แ 12mm
Bali Kralen 925 Sterling Zilver, Kraal Open Hearts 11 แ 12mm
4,75
3,33
Bali Kralen 925 Sterling Zilver, Kraal Open Hearts 11 แ 12mm
Bali Kralen 925 Sterling Zilver, Kraal Open Hearts 11 แ 12mm
4,75
3,33
Bali 925 sterling zilveren kralen, DoubleFlower filigraan 6.4x6.2mm
Bali 925 sterling zilveren kralen, DoubleFlower filigraan 6.4x6.2mm
2,25
1,58
STERLING DAISY SPACER - HELDER ZILVER BALI KRALEN 4MM
STERLING DAISY SPACER - HELDER ZILVER BALI KRALEN 4MM
0,75
0,53
STERLING DAISY SPACER - HELDER ZILVER BALI KRALEN 4MM
STERLING DAISY SPACER - HELDER ZILVER BALI KRALEN 4MM
0,75
0,53
STERLING DAISY SPACER - HELDER ZILVER BALI KRALEN 4MM
STERLING DAISY SPACER - HELDER ZILVER BALI KRALEN 4MM
0,75
0,53
STERLING DAISY SPACER - HELDER ZILVER BALI KRALEN 4MM
STERLING DAISY SPACER - HELDER ZILVER BALI KRALEN 4MM
0,75
0,53
STERLING DAISY SPACER KRALEN - BALI ZILVER ANTIQUE - 4MM
STERLING DAISY SPACER KRALEN - BALI ZILVER ANTIQUE - 4MM
0,75
0,53
STERLING DAISY SPACER KRALEN - BALI ZILVER ANTIQUE - 4MM
STERLING DAISY SPACER KRALEN - BALI ZILVER ANTIQUE - 4MM
0,75
0,53
STERLING DAISY SPACER KRALEN - BALI ZILVER ANTIQUE - 4MM
STERLING DAISY SPACER KRALEN - BALI ZILVER ANTIQUE - 4MM
0,75
0,53
ZOETWATERPAREL LICHT ZILVERGRIJS +/- 6mm
ZOETWATERPAREL LICHT ZILVERGRIJS +/- 6mm
0,35
0,18
ZOETWATER PARELS KRALEN – RONDELL, BUTTON 9x5MM - MAUVE
ZOETWATER PARELS KRALEN – RONDELL, BUTTON 9x5MM - MAUVE
0,40
0,20
ZOETWATER PARELS KRALEN – RONDEL, BUTTON 8x4MM - MAUVE
ZOETWATER PARELS KRALEN – RONDEL, BUTTON 8x4MM - MAUVE
0,45
0,23
ZOETWATER PARELS KRALEN – RONDEL, BUTTON 9X6MM - PERZIK
ZOETWATER PARELS KRALEN – RONDEL, BUTTON 9X6MM - PERZIK
0,45
0,23
ZOETWATER PARELS KRALEN – BUTTONS 9X6MM - CREME WIT
ZOETWATER PARELS KRALEN – BUTTONS 9X6MM - CREME WIT
0,45
0,23
PARELS KRALEN - GROTE MUNT KRALEN 12 แ 13MM - KOPER
PARELS KRALEN - GROTE MUNT KRALEN 12 แ 13MM - KOPER
1,20
0,60
PARELS KRALEN - GROTE MUNT KRALEN 12MM - GOUD
PARELS KRALEN - GROTE MUNT KRALEN 12MM - GOUD
0,95
0,48
PARELS KRALEN - GROTE STICK PARELS LICHT ROZE 21-28MM
PARELS KRALEN - GROTE STICK PARELS LICHT ROZE 21-28MM
1,10
0,55
PARELS KRALEN - GROTE MUNT KRALEN +/- 14mm! PAUW GRIJS
PARELS KRALEN - GROTE MUNT KRALEN +/- 14mm! PAUW GRIJS
1,49
0,75

PARELMOERKRALEN - MUNTJE 10MM
0,16
0,08

PARELMOER KRALEN - MUNT 13MM
0,17
0,09
Swarovski Facet Bicone kralen 3mm, Crystal Clear
Swarovski Facet Bicone kralen 3mm, Crystal Clear
0,19
0,10
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Crystal Clear
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Crystal Clear
0,20
0,10
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 3mm Crystal Golden Shadow
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 3mm Crystal Golden Shadow
0,19
0,10
Swarovski ฎ Kristal Grote Statement Hanger Koraal 4CM! Black
Swarovski ฎ Kristal Grote Statement Hanger Koraal 4CM! Black
17,95
8,98
Swarovski ฎ Kristal Grote Statement Hanger Koraal 4CM! Black
Swarovski ฎ Kristal Grote Statement Hanger Koraal 4CM! Black
17,95
8,98
Swarovski ฎ Kristal Grote Statement Hanger Koraal 4CM! Black
Swarovski ฎ Kristal Grote Statement Hanger Koraal 4CM! Black
17,95
8,98
Swarovski ฎ Kristal kraal - 8mm Vlinder Violet
Swarovski ฎ Kristal kraal - 8mm Vlinder Violet
1,15
0,58
Swarovski ฎ Kristal kraal - 8mm Vlinder Violet
Swarovski ฎ Kristal kraal - 8mm Vlinder Violet
1,15
0,58
Swarovski ฎ Kristal kraal - 8mm Vlinder Light Rose
Swarovski ฎ Kristal kraal - 8mm Vlinder Light Rose
1,15
0,58
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 3mm Crystal Silver Shade
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 3mm Crystal Silver Shade
0,19
0,10
Swarovski kralen Facet, 6mm Rondellen, Crystal AB
Swarovski kralen Facet, 6mm Rondellen, Crystal AB
0,80
0,40
Swarovski Kristal Facet kralen, Bicones 4mm, Light Colorado Topaz
Swarovski Kristal Facet kralen, Bicones 4mm, Light Colorado Topaz
0,21
0,11
Swarovski Kristal kralen, 6mm rond, Crystal AB 5000
Swarovski Kristal kralen, 6mm rond, Crystal AB 5000
0,79
0,40
Swarovski ฎ Kristal 5810 - Ronde Parel Kralen 6mm White
Swarovski ฎ Kristal 5810 - Ronde Parel Kralen 6mm White
0,20
0,10
Swarovski ฎ Kristal 5810 - Ronde Parel Kralen 6mm Cream
Swarovski ฎ Kristal 5810 - Ronde Parel Kralen 6mm Cream
0,20
0,10
Swarovski ฎ Kristal 5810 - Ronde Parel Kralen 8mm Cream
Swarovski ฎ Kristal 5810 - Ronde Parel Kralen 8mm Cream
0,30
0,15
Swarovski ฎ Kristal 5810 - Ronde Parel Kralen 8mm Coral
Swarovski ฎ Kristal 5810 - Ronde Parel Kralen 8mm Coral
0,30
0,15
Swarovski ฎ Kristal 5810 - Ronde Parel Kralen 8mm Crystal Platinum
Swarovski ฎ Kristal 5810 - Ronde Parel Kralen 8mm Crystal Platinum
0,30
0,15
Swarovski ฎ Kristal 5810 Parel Kralen – Druppels 11mm Coral
Swarovski ฎ Kristal 5810 Parel Kralen – Druppels 11mm Coral
1,29
0,65
Swarovski ฎ Kristal 5810 Parel Kralen – Druppels 11mm Crystal Platinum
Swarovski ฎ Kristal 5810 Parel Kralen – Druppels 11mm Crystal Platinum
1,29
0,65
Swarovski Kristal kraal, 12mm! Ster Kristal AB
Swarovski Kristal kraal, 12mm! Ster Kristal AB
1,79
0,90
Swarovski Kristal kralen, 8mm rondellen, Licht Roze AB
Swarovski Kristal kralen, 8mm rondellen, Licht Roze AB
1,35
0,68
Swarovski ฎ Kristal 5810 Parel Kralen – Druppels 11mm Cream
Swarovski ฎ Kristal 5810 Parel Kralen – Druppels 11mm Cream
1,29
0,65
Swarovski ฎ Kristal 5810 Parel Kralen – Druppels 11mm Wit
Swarovski ฎ Kristal 5810 Parel Kralen – Druppels 11mm Wit
1,29
0,65
Swarovski ฎ Kristal 5810 Parel Kralen – Rond 8mm Wit
Swarovski ฎ Kristal 5810 Parel Kralen – Rond 8mm Wit
0,30
0,15
Swarovski ฎ Kristal 5810 Parel Kralen – Rond 10mm wit
Swarovski ฎ Kristal 5810 Parel Kralen – Rond 10mm wit
0,65
0,33
Swarovski ฎ Kristal Hanger Avant Garde - 20x11mm! Crystal AB
Swarovski ฎ Kristal Hanger Avant Garde - 20x11mm! Crystal AB
5,95
2,98
Swarovski ฎ Kristal kraal - 12mm Vlinder Crystal AB
Swarovski ฎ Kristal kraal - 12mm Vlinder Crystal AB
2,75
1,38
Swarovski ฎ Kristal kraal - 8mm Vlinder Crystal AB
Swarovski ฎ Kristal kraal - 8mm Vlinder Crystal AB
1,15
0,58
SWAROVSKI ฎ HARTJE - KRISTAL HANGER 14MM HART CRYSTAL AB
SWAROVSKI ฎ HARTJE - KRISTAL HANGER 14MM HART CRYSTAL AB
3,75
1,88
Swarovski ฎ Kristal 5714 Facet Kralen – Ster 8mm Crystal AB
Swarovski ฎ Kristal 5714 Facet Kralen – Ster 8mm Crystal AB
1,19
0,60
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 2.5mm Crystal Silver Shade
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 2.5mm Crystal Silver Shade
0,21
0,11
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 2.5mm Light Rose
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 2.5mm Light Rose
0,21
0,11
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 2.5mm Fuchsia
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 2.5mm Fuchsia
0,21
0,11
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 2.5mm Light Siam
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 2.5mm Light Siam
0,21
0,11
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 2.5mm Light Topaz
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 2.5mm Light Topaz
0,21
0,11
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 2.5mm Siam
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 2.5mm Siam
0,21
0,11
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 2.5mm Rose
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Bicones 2.5mm Rose
0,21
0,11
Swarovski ฎ Kristal – Kralen Druppel 6x9 Light Colorado Topaz
Swarovski ฎ Kristal – Kralen Druppel 6x9 Light Colorado Topaz
1,39
0,70
Swarovski ฎ Kristal – Facet Kralen Druppel 6x9 Crystal AB
Swarovski ฎ Kristal – Facet Kralen Druppel 6x9 Crystal AB
1,49
0,75
Swarovski Kristal Facetkralen, Bicones 3mm, Vitrail Medium
Swarovski Kristal Facetkralen, Bicones 3mm, Vitrail Medium
0,21
0,11
Swarovski Kristal Facetkralen, Bicones 3mm, Turquoise
Swarovski Kristal Facetkralen, Bicones 3mm, Turquoise
0,19
0,10
Swarovski Kristal Hotfix, Plakkralen, Rond +/- 4.6mm Crystal Moonlight
Swarovski Kristal Hotfix, Plakkralen, Rond +/- 4.6mm Crystal Moonlight
0,35
0,18
Swarovski Kristal Hotfix, Plakkralen, Rond +/- 4.6mm Crystal Moonlight
Swarovski Kristal Hotfix, Plakkralen, Rond +/- 4.6mm Crystal Moonlight
0,35
0,18
Swarovski Kristal Hotfix, Plakkralen, Rond +/- 4.6mm Crystal Moonlight
Swarovski Kristal Hotfix, Plakkralen, Rond +/- 4.6mm Crystal Moonlight
0,35
0,18
Swarovski Kristal Hotfix, Plakkralen, Rond +/- 4.6mm Crystal Moonlight
Swarovski Kristal Hotfix, Plakkralen, Rond +/- 4.6mm Crystal Moonlight
0,35
0,18
Swarovski Kristal Facet kralen, Bicones 4mm, Olivine
Swarovski Kristal Facet kralen, Bicones 4mm, Olivine
0,19
0,10
Swarovski Kristal Facet kralen, Bicones 4mm, Medium Emerald
Swarovski Kristal Facet kralen, Bicones 4mm, Medium Emerald
0,19
0,10
Swarovski Kristal Facet kralen, Bicones 4mm, Jonquil
Swarovski Kristal Facet kralen, Bicones 4mm, Jonquil
0,19
0,10
Swarovski Kristal Facet kralen, Bicones 4mm, Black Diamond
Swarovski Kristal Facet kralen, Bicones 4mm, Black Diamond
0,19
0,10
Swarovski Kristal Facet kralen, Bicones 4mm, Caribbean Blue Opal
Swarovski Kristal Facet kralen, Bicones 4mm, Caribbean Blue Opal
0,22
0,11
Swarovski Kristal Facet kralen, Bicones 4mm, Sand Opal
Swarovski Kristal Facet kralen, Bicones 4mm, Sand Opal
0,19
0,10
Swarovski Kristal Facet kralen, Bicones 4mm, Light Topaz
Swarovski Kristal Facet kralen, Bicones 4mm, Light Topaz
0,19
0,10
Swarovski Kristal Facetkralen, Bicones 4mm, Topaz
Swarovski Kristal Facetkralen, Bicones 4mm, Topaz
0,19
0,10
Swarovski Kristal Facetkralen, Bicones 4mm, Siam 5301
Swarovski Kristal Facetkralen, Bicones 4mm, Siam 5301
0,19
0,10
Swarovski Kristal Facetkralen, Bicones 4mm, Rose Alabaster
Swarovski Kristal Facetkralen, Bicones 4mm, Rose Alabaster
0,19
0,10
Swarovski Kristal Facetkralen, Bicones 4mm, Pacific Opal
Swarovski Kristal Facetkralen, Bicones 4mm, Pacific Opal
0,19
0,10
Swarovski Kristal Facetkralen, Bicones 4mm, Montana Sapphire
Swarovski Kristal Facetkralen, Bicones 4mm, Montana Sapphire
0,17
0,09
Swarovski Kristal Facetkralen, Bicones 4mm, Light Smoke Topaz
Swarovski Kristal Facetkralen, Bicones 4mm, Light Smoke Topaz
0,19
0,10
Swarovski Kristal Facet Bicone kralen 4mm, Mint Albaster
Swarovski Kristal Facet Bicone kralen 4mm, Mint Albaster
0,19
0,10
Swarovski Kristal Facet Bicone kralen 4mm, Light Rose AB
Swarovski Kristal Facet Bicone kralen 4mm, Light Rose AB
0,24
0,12
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Lime
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Lime
0,19
0,10
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Light Siam
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Light Siam
0,19
0,10
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Light Azore
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Light Azore
0,19
0,10
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Khaki
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Khaki
0,19
0,10
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Golden Shadow
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Golden Shadow
0,21
0,11
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Fuchsia
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Fuchsia
0,19
0,10
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Erinite
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Erinite
0,19
0,10
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Dark Indigo
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Dark Indigo
0,22
0,11
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Crystal Silver Shade
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Crystal Silver Shade
0,21
0,11
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Crystal Moonlight
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Crystal Moonlight
0,22
0,11
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Crystal Copper
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Crystal Copper
0,19
0,10
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Crystal AB
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Crystal AB
0,20
0,10
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Cobalt Blue AB Rare
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Cobalt Blue AB Rare
0,24
0,12
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Citrine AB
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Citrine AB
0,26
0,13
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Blue Zircon
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Blue Zircon
0,19
0,10
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Aquamarine
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Aquamarine
0,19
0,10
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Amethyst 5301
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Amethyst 5301
0,19
0,10
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Air Blue Opal 5301
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Air Blue Opal 5301
0,22
0,11
Swarovski Facet Rondel kralen 4mm, Crystal Silver Shade
Swarovski Facet Rondel kralen 4mm, Crystal Silver Shade
0,49
0,25
Swarovski kralen Facet, 8mm Rondellen, Crystal AB
Swarovski kralen Facet, 8mm Rondellen, Crystal AB
1,18
0,59
Swarovski Kristal kraal, 12mm! Ster Crystal Silver Shade
Swarovski Kristal kraal, 12mm! Ster Crystal Silver Shade
1,79
0,90
Swarovski Kristal kralen, 8mm rondellen, Pacific Opal
Swarovski Kristal kralen, 8mm rondellen, Pacific Opal
1,35
0,68
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Rond 8mm Crystal AB
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Rond 8mm Crystal AB
1,19
0,60
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Rond 8mm Crystal Vitrail
Swarovski ฎ Kristal Facet Kralen – Rond 8mm Crystal Vitrail
1,19
0,60
Swarovski Kristal kralen, 4mm rondellen, Crystal Copper
Swarovski Kristal kralen, 4mm rondellen, Crystal Copper
0,49
0,25
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Light Amethyst
Swarovski Facet Bicone kralen 4mm, Light Amethyst
0,19
0,10
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - BLAADJE TURQUOISE
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - BLAADJE TURQUOISE
0,49
0,25
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - BLAADJE TURQUOISE
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - BLAADJE TURQUOISE
0,49
0,25
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - BLAADJE NATUREL
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - BLAADJE NATUREL
0,49
0,25
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - BLAADJE NATUREL
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - BLAADJE NATUREL
0,49
0,25
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - INDIANEN BLOEM ZWART
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - INDIANEN BLOEM ZWART
0,49
0,25
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - INDIANEN BLOEM ZWART
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - INDIANEN BLOEM ZWART
0,49
0,25
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - BLAADJE BLAUW
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - BLAADJE BLAUW
0,49
0,25
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - BLAADJE BLAUW
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - BLAADJE BLAUW
0,49
0,25
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - INDIANEN BLOEM NATUREL
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - INDIANEN BLOEM NATUREL
0,49
0,25
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - INDIANEN BLOEM NATUREL
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - INDIANEN BLOEM NATUREL
0,49
0,25
EDELSTENEN KRALEN MAGNESIET – KRAAL / BEDEL HART 18MM
EDELSTENEN KRALEN MAGNESIET – KRAAL / BEDEL HART 18MM
0,75
0,38
EDELSTENEN KRALEN MAGNESIET – KRAAL / BEDEL HARTJE 12MM
EDELSTENEN KRALEN MAGNESIET – KRAAL / BEDEL HARTJE 12MM
0,55
0,28
EDELSTENEN KRALEN MAGNESIET – KRAAL / BEDEL HARTJE 12MM
EDELSTENEN KRALEN MAGNESIET – KRAAL / BEDEL HARTJE 12MM
0,55
0,28
EDELSTENEN KRALEN MAGNESIET – KRAAL / BEDEL HARTJE 12MM
EDELSTENEN KRALEN MAGNESIET – KRAAL / BEDEL HARTJE 12MM
0,55
0,28
EDELSTENEN KRALEN MAGNESIET – KRAAL / BEDEL HARTJE 12MM
EDELSTENEN KRALEN MAGNESIET – KRAAL / BEDEL HARTJE 12MM
0,55
0,28
MAGNESIET KRAAL - KRALEN STER 15MM
MAGNESIET KRAAL - KRALEN STER 15MM
0,59
0,30
EDELSTENEN HANGER – VIS VISJE HANGER/KRAAL TURQUOISE
EDELSTENEN HANGER – VIS VISJE HANGER/KRAAL TURQUOISE
1,35
0,68
EDELSTENEN HANGER – VIS VISJE HANGER/KRAAL TURQUOISE
EDELSTENEN HANGER – VIS VISJE HANGER/KRAAL TURQUOISE
1,35
0,68
EDELSTENEN HANGER – VIS VISJE HANGER/KRAAL WIT
EDELSTENEN HANGER – VIS VISJE HANGER/KRAAL WIT
1,35
0,68
EDELSTENEN HANGER – VIS VISJE HANGER/KRAAL WIT
EDELSTENEN HANGER – VIS VISJE HANGER/KRAAL WIT
1,35
0,68
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - VLINDER 15X13MM TURQUOISE
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - VLINDER 15X13MM TURQUOISE
0,85
0,43
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - VLINDER 15X13MM TURQUOISE
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - VLINDER 15X13MM TURQUOISE
0,85
0,43
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - VLINDER 15X13MM NATUREL
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - VLINDER 15X13MM NATUREL
0,85
0,43
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - VLINDER 15X13MM BLAUW
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - VLINDER 15X13MM BLAUW
0,85
0,43
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - VLINDER 15X13MM BLAUW
HOWLIET EDELSTEEN KRALEN - VLINDER 15X13MM BLAUW
0,85
0,43
AVENTURIJN GROEN - 6MM KRALEN ROND
AVENTURIJN GROEN - 6MM KRALEN ROND
0,20
0,10
AVENTURIJN GROEN - 8MM KRALEN ROND
AVENTURIJN GROEN - 8MM KRALEN ROND
0,28
0,14
ECHTE ROBIJN KRALEN FACET RONDELLEN 4MM AAA Klasse
ECHTE ROBIJN KRALEN FACET RONDELLEN 4MM AAA Klasse
2,75
1,38
ECHTE ROBIJN KRALEN FACET RONDELLEN 4MM AAA Klasse
ECHTE ROBIJN KRALEN FACET RONDELLEN 4MM AAA Klasse
2,75
1,38
JADE EDELSTEEN KRALEN - BLAUWE RONDE JADE KRALEN 6MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - BLAUWE RONDE JADE KRALEN 6MM
0,19
0,10
ANGELIET ANGELSTONE - RONDE KRALEN 4MM AA KLASSE!
ANGELIET ANGELSTONE - RONDE KRALEN 4MM AA KLASSE!
0,35
0,18
ANGELIET ANGELSTONE - RONDE KRALEN 10MM AA KLASSE!
ANGELIET ANGELSTONE - RONDE KRALEN 10MM AA KLASSE!
1,59
0,80
ANGELIET ANGELSTONE - RONDE KRALEN 8MM AA KLASSE!
ANGELIET ANGELSTONE - RONDE KRALEN 8MM AA KLASSE!
1,10
0,55
GRANAAT KRALEN FACET RONDEL 3,5X2MM AA KLASSE
GRANAAT KRALEN FACET RONDEL 3,5X2MM AA KLASSE
0,55
0,28
ROZENKWARTS EDELSTEEN KRALEN - RONDELLEN FACET 8x5MM
ROZENKWARTS EDELSTEEN KRALEN - RONDELLEN FACET 8x5MM
0,79
0,40
JADE EDELSTEEN KRALEN - JADE RONDELLEN ZACHT GROEN 6X4MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - JADE RONDELLEN ZACHT GROEN 6X4MM
0,39
0,20
JADE EDELSTEEN KRALEN - 10MM BLAUWE RONDE JADE KRALEN
JADE EDELSTEEN KRALEN - 10MM BLAUWE RONDE JADE KRALEN
0,49
0,25
JADE EDELSTEEN KRALEN - ROBIJN FACET RONDELLEN 4,5x2MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - ROBIJN FACET RONDELLEN 4,5x2MM
0,23
0,12
JADE EDELSTEEN KRALEN - ROBIJN FACET RONDELLEN 4,5x2MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - ROBIJN FACET RONDELLEN 4,5x2MM
0,23
0,12
ONYX KRALEN - FACET ROND 4MM
ONYX KRALEN - FACET ROND 4MM
0,25
0,13
JADE EDELSTEEN KRALEN - JADE RONDELLEN ZACHT GROEN 12x8MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - JADE RONDELLEN ZACHT GROEN 12x8MM
0,89
0,45
JADE EDELSTEEN KRALEN - JADE RONDELLEN MINT GROEN 8X5MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - JADE RONDELLEN MINT GROEN 8X5MM
0,55
0,28
CARNEOOL KRALEN - FACET ROND 4MM
CARNEOOL KRALEN - FACET ROND 4MM
0,29
0,15
CARNEOOL KRALEN - FACET ROND 6MM
CARNEOOL KRALEN - FACET ROND 6MM
0,59
0,30
PEACE BEDEL - KRAAL - KRALEN PEACE TEKEN 15MM
PEACE BEDEL - KRAAL - KRALEN PEACE TEKEN 15MM
0,45
0,23
MAGNESIET KRAAL - KRALEN ZEE STERRETJE 14MM
MAGNESIET KRAAL - KRALEN ZEE STERRETJE 14MM
0,59
0,30
JASPIS LANDSCHAP - RONDE KRALEN 6MM
JASPIS LANDSCHAP - RONDE KRALEN 6MM
0,22
0,11
JADE EDELSTEEN KRALEN - OLIJF GROENE RONDE JADE KRALEN 6MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - OLIJF GROENE RONDE JADE KRALEN 6MM
0,19
0,10
ROZENKWARTS KRALEN - BLOEM KRAAL 14MM
ROZENKWARTS KRALEN - BLOEM KRAAL 14MM
0,75
0,38
HEMATIET KRALEN, HARTJE 6MM
HEMATIET KRALEN, HARTJE 6MM
0,35
0,18
CARNEOOL KRALEN - RONDE KRAAL 6MM
CARNEOOL KRALEN - RONDE KRAAL 6MM
0,29
0,15
JADE EDELSTEEN KRALEN - GELE NEON JADE RONDE KRALEN 6MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - GELE NEON JADE RONDE KRALEN 6MM
0,19
0,10
JADE EDELSTEEN KRALEN - RONDE EMERALD GROENE JADE KRALEN 6MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - RONDE EMERALD GROENE JADE KRALEN 6MM
0,22
0,11
JADE EDELSTEEN KRALEN - WITTE RONDE JADE KRALEN 6MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - WITTE RONDE JADE KRALEN 6MM
0,21
0,11
JADE EDELSTEEN KRALEN - ROYAL BLUE, BLAUWE RONDE JADE KRALEN 6MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - ROYAL BLUE, BLAUWE RONDE JADE KRALEN 6MM
0,19
0,10
JADE EDELSTEEN KRALEN - ROOD ORANJE NEON RONDE KRALEN 6MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - ROOD ORANJE NEON RONDE KRALEN 6MM
0,19
0,10
JADE EDELSTEEN KRALEN - PINK ROZE RONDE KRALEN 6MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - PINK ROZE RONDE KRALEN 6MM
0,19
0,10
TURKOOIS EDELSTEENKRALEN - TURQUOISE KRALEN SCHIJFJES 6x2.5MM
TURKOOIS EDELSTEENKRALEN - TURQUOISE KRALEN SCHIJFJES 6x2.5MM
0,35
0,18
ONYX KRALEN – MICRO FACET RONDE KRALEN 10MM
ONYX KRALEN – MICRO FACET RONDE KRALEN 10MM
0,70
0,35
ONYX KRALEN – MICRO FACET RONDE KRALEN 7.5MM
ONYX KRALEN – MICRO FACET RONDE KRALEN 7.5MM
0,60
0,30
ONYX KRALEN – FACET DRUPPEL KRALEN 14x10MM
ONYX KRALEN – FACET DRUPPEL KRALEN 14x10MM
1,10
0,55
HEMATIET KRALEN, STER 7MM
HEMATIET KRALEN, STER 7MM
0,35
0,18
AMAZONIET KRALEN - 6MM
AMAZONIET KRALEN - 6MM
0,35
0,18
PEACE BEDEL - KRAAL - KRALEN PEACE TEKEN 15MM
PEACE BEDEL - KRAAL - KRALEN PEACE TEKEN 15MM
0,38
0,23
PEACE BEDEL - KRAAL - KRALEN PEACE TEKEN 15MM
PEACE BEDEL - KRAAL - KRALEN PEACE TEKEN 15MM
0,38
0,23
AMETHYST HALF EDELSTEEN ROND 8MM - 1 HELE STRENG KRALEN
AMETHYST HALF EDELSTEEN ROND 8MM - 1 HELE STRENG KRALEN
7,95
3,98
ROZEKWARTS KRALEN - ROND 14MM
ROZEKWARTS KRALEN - ROND 14MM
0,95
0,48
ROZEKWARTS KRALEN - ROND 12MM
ROZEKWARTS KRALEN - ROND 12MM
0,50
0,25
ROZE KWARTS KRALEN - MICRO FACET RONDE KRALEN 8MM
ROZE KWARTS KRALEN - MICRO FACET RONDE KRALEN 8MM
0,65
0,33
ONYX EDELSTEEN KRALEN - HANDGESNEDEN VLINDER 16X12MM
ONYX EDELSTEEN KRALEN - HANDGESNEDEN VLINDER 16X12MM
1,10
0,55
ONYX EDELSTEEN KRALEN - HANDGESNEDEN VLINDER 16X12MM
ONYX EDELSTEEN KRALEN - HANDGESNEDEN VLINDER 16X12MM
1,10
0,55
GELE JADE - EDELSTEEN HART HANGER 2.5CM
GELE JADE - EDELSTEEN HART HANGER 2.5CM
2,85
1,43
GELE JADE - EDELSTEEN HART HANGER 2.5CM
GELE JADE - EDELSTEEN HART HANGER 2.5CM
2,85
1,43
BLACK STONE - EDELSTEEN HART HANGER 2.5CM
BLACK STONE - EDELSTEEN HART HANGER 2.5CM
2,85
1,43
BLACK STONE - EDELSTEEN HART HANGER 2.5CM
BLACK STONE - EDELSTEEN HART HANGER 2.5CM
2,85
1,43
AVENTURIJN - EDELSTEEN HART HANGER 30MM
AVENTURIJN - EDELSTEEN HART HANGER 30MM
2,85
1,43
AVENTURIJN - EDELSTEEN HART HANGER 30MM
AVENTURIJN - EDELSTEEN HART HANGER 30MM
2,85
1,43
ONYX EDELSTEEN KRALEN - KRAAL KRUL HANDBEWERKT 14 แ 15MM
ONYX EDELSTEEN KRALEN - KRAAL KRUL HANDBEWERKT 14 แ 15MM
1,10
0,55
EDELSTENEN HANGER – KRUIS HANGER 29X44MM ROSE
EDELSTENEN HANGER – KRUIS HANGER 29X44MM ROSE
2,95
1,48
EDELSTENEN HANGER – KRUIS HANGER 29X44MM ROSE
EDELSTENEN HANGER – KRUIS HANGER 29X44MM ROSE
2,95
1,48
ROZENKWARTS HARTJES 12MM - EDELSTENEN KRALEN
ROZENKWARTS HARTJES 12MM - EDELSTENEN KRALEN
0,95
0,48
ROZENKWARTS HARTJES 12MM - EDELSTENEN KRALEN
ROZENKWARTS HARTJES 12MM - EDELSTENEN KRALEN
0,95
0,48
ONYX KRALEN – GROTE OVALE FACET KRALEN 13X18MM
ONYX KRALEN – GROTE OVALE FACET KRALEN 13X18MM
1,10
0,55
MAGNESIET KRAAL - KRALEN ZEE STERRETJE 14MM
MAGNESIET KRAAL - KRALEN ZEE STERRETJE 14MM
0,59
0,30
MAGNESIET KRAAL - KRALEN ZEE STERRETJE 14MM
MAGNESIET KRAAL - KRALEN ZEE STERRETJE 14MM
0,59
0,30
AVENTURIJN GROEN - 6MM KRALEN ROND
AVENTURIJN GROEN - 6MM KRALEN ROND
0,20
0,10
BERGKRISTAL KRALEN – FACET RONDELLEN A KWALITEIT! 8MM
BERGKRISTAL KRALEN – FACET RONDELLEN A KWALITEIT! 8MM
0,98
0,49
JADE EDELSTEEN KRALEN - GROENE JADE FACET KRALEN 6MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - GROENE JADE FACET KRALEN 6MM
0,35
0,18
RODE KORAAL KRALEN – CILINDER 7X7.5- 8.5MM
RODE KORAAL KRALEN – CILINDER 7X7.5- 8.5MM
0,60
0,30
AGAAT KRALEN – FACET RONDELLEN ZWART GEEL 12X17MM
AGAAT KRALEN – FACET RONDELLEN ZWART GEEL 12X17MM
1,69
0,85
AGAAT KRALEN – FACET RONDELLEN ROZE PEACH 12X17MM
AGAAT KRALEN – FACET RONDELLEN ROZE PEACH 12X17MM
1,59
0,80
AGAAT KRALEN EDELSTEEN – FACET RONDELLEN GEEL 9X14MM
AGAAT KRALEN EDELSTEEN – FACET RONDELLEN GEEL 9X14MM
1,55
0,77
JADE EDELSTEEN KRALEN - JADE TONNETJE 13x17MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - JADE TONNETJE 13x17MM
1,45
0,73
JADE EDELSTEEN KRALEN - KRULLEN HANDBEWERKT 14 ม 15MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - KRULLEN HANDBEWERKT 14 ม 15MM
0,89
0,45
TIJGEROOG EDELSTEEN KRALEN - FACET ROND 12MM
TIJGEROOG EDELSTEEN KRALEN - FACET ROND 12MM
1,10
0,55
AVENTURIJN EDELSTEEN KRALEN - MICRO FACET 12MM
AVENTURIJN EDELSTEEN KRALEN - MICRO FACET 12MM
0,95
0,48
ROZENKWARTS EDELSTEEN KRALEN - MICRO FACET 12MM
ROZENKWARTS EDELSTEEN KRALEN - MICRO FACET 12MM
0,95
0,48
LAPIS LAZULI EDELSTEEN KRALEN – RONDELEN 12-12,5MM
LAPIS LAZULI EDELSTEEN KRALEN – RONDELEN 12-12,5MM
1,75
0,88
ONYX KRALEN – RONDE KRALEN 12MM
ONYX KRALEN – RONDE KRALEN 12MM
0,65
0,33
ONYX KRALEN – RONDE KRALEN 10MM
ONYX KRALEN – RONDE KRALEN 10MM
0,40
0,20
ONYX KRALEN – RONDE KRALEN 8MM
ONYX KRALEN – RONDE KRALEN 8MM
0,30
0,15
ONYX KRALEN - RONDE KRALEN 6MM
ONYX KRALEN - RONDE KRALEN 6MM
0,25
0,13
ONYX KRALEN – RONDE KRALEN 4MM
ONYX KRALEN – RONDE KRALEN 4MM
0,16
0,08
ONYX KRALEN – FACET NUGGETS 15MM
ONYX KRALEN – FACET NUGGETS 15MM
0,95
0,48
ONYX KRALEN – FACET DRUPPEL KRALEN 12x8MM
ONYX KRALEN – FACET DRUPPEL KRALEN 12x8MM
0,95
0,48
ONYX KRALEN – FACET MUNT KRALEN 12MM
ONYX KRALEN – FACET MUNT KRALEN 12MM
1,10
0,55
ONYX KRALEN – MICRO FACET RONDE KRALEN 12MM
ONYX KRALEN – MICRO FACET RONDE KRALEN 12MM
0,95
0,48
ONYX KRALEN – MICRO FACET RONDE KRALEN 8MM
ONYX KRALEN – MICRO FACET RONDE KRALEN 8MM
0,60
0,30
ONYX KRALEN – MICRO FACET RONDE KRALEN 6MM
ONYX KRALEN – MICRO FACET RONDE KRALEN 6MM
0,35
0,18
ONYX KRALEN - FACET RONDE KRALEN 12MM
ONYX KRALEN - FACET RONDE KRALEN 12MM
1,10
0,55
ONYX KRALEN - FACET RONDEL 12x8MM
ONYX KRALEN - FACET RONDEL 12x8MM
1,10
0,55
ONYX KRALEN - FACET RONDEL 4.5-5X8MM
ONYX KRALEN - FACET RONDEL 4.5-5X8MM
0,70
0,35
ROOKKWARTS EDELSTEEN KRALEN – FACET AAA KWALITEIT! 12MM
ROOKKWARTS EDELSTEEN KRALEN – FACET AAA KWALITEIT! 12MM
1,95
0,98
BERGKRISTAL EDELSTEEN KRALEN – FACET AAA KWALITEIT! 12MM
BERGKRISTAL EDELSTEEN KRALEN – FACET AAA KWALITEIT! 12MM
1,95
0,98
FLUORIET KRALEN - EDELSTEEN KRALEN ROND 12MM
FLUORIET KRALEN - EDELSTEEN KRALEN ROND 12MM
0,50
0,25
FLUORIET KRALEN - EDELSTEEN KRALEN ROND 8MM
FLUORIET KRALEN - EDELSTEEN KRALEN ROND 8MM
0,25
0,13
KORAAL KRALEN ROOD - RONDE FACET KRALEN 6MM
KORAAL KRALEN ROOD - RONDE FACET KRALEN 6MM
0,65
0,33
EDELSTENEN HANGER – DOLFIJN HANGER/KRAAL 31MM
EDELSTENEN HANGER – DOLFIJN HANGER/KRAAL 31MM
1,45
0,73
EDELSTENEN HANGER – DOLFIJN HANGER/KRAAL 31MM
EDELSTENEN HANGER – DOLFIJN HANGER/KRAAL 31MM
1,45
0,73
EDELSTENEN HANGER – KRUIS HANGER 29X44MM CREME
EDELSTENEN HANGER – KRUIS HANGER 29X44MM CREME
2,95
1,48
EDELSTENEN HANGER – KRUIS HANGER 29X44MM CREME
EDELSTENEN HANGER – KRUIS HANGER 29X44MM CREME
2,95
1,48
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
2,95
1,48
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
2,95
1,48
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
2,95
1,48
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
2,95
1,48
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
2,95
1,48
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
2,95
1,48
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
2,95
1,48
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
2,95
1,48
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
2,95
1,48
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
2,95
1,48
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
2,95
1,48
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
2,95
1,48
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
EDELSTENEN HANGER – PEACE TEKEN HANGER 34MM
2,95
1,48
PEACE KETTING HANGER – PEACE TEKEN HANGER 55MM!
PEACE KETTING HANGER – PEACE TEKEN HANGER 55MM!
4,95
2,48
PEACE KETTING HANGER – PEACE TEKEN HANGER 55MM!
PEACE KETTING HANGER – PEACE TEKEN HANGER 55MM!
4,95
2,48
EDELSTENEN KRALEN JADE – KRAAL/BEDEL JADE VIS 15X12MM
EDELSTENEN KRALEN JADE – KRAAL/BEDEL JADE VIS 15X12MM
0,95
0,48
EDELSTENEN KRALEN JADE – KRAAL/BEDEL JADE VIS 15X12MM
EDELSTENEN KRALEN JADE – KRAAL/BEDEL JADE VIS 15X12MM
0,95
0,48
JADE EDELSTEEN KRALEN – JADE KRAAL ZEBRA 20X12MM
JADE EDELSTEEN KRALEN – JADE KRAAL ZEBRA 20X12MM
0,75
0,38
JADE EDELSTEEN KRALEN – JADE KRAAL ZEBRA 20X12MM
JADE EDELSTEEN KRALEN – JADE KRAAL ZEBRA 20X12MM
0,75
0,38
JADE EDELSTEEN KRALEN - JADE TONNETJE AFRICA 11.5X20MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - JADE TONNETJE AFRICA 11.5X20MM
0,65
0,33
JADE EDELSTEEN KRALEN - GROTE GELE JADE FACET 16MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - GROTE GELE JADE FACET 16MM
0,60
0,30
JADE EDELSTEEN KRALEN - RONDE WITTE JADE KRALEN 12MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - RONDE WITTE JADE KRALEN 12MM
0,45
0,23
JADE EDELSTEEN KRALEN - GROTE JADE RONDELLEN 14X10MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - GROTE JADE RONDELLEN 14X10MM
0,60
0,30
JADE EDELSTEEN KRALEN - GROENE JADE FACET KRALEN 4MM
JADE EDELSTEEN KRALEN - GROENE JADE FACET KRALEN 4MM
0,20
0,10
EDELSTENEN KRALEN RODE AVENTURIJN – HANGER HART 20MM
EDELSTENEN KRALEN RODE AVENTURIJN – HANGER HART 20MM
1,55
0,78
EDELSTENEN KRALEN HOWLIET – KRAAL / BEDEL TURQUOISE HARTJE 12MM
EDELSTENEN KRALEN HOWLIET – KRAAL / BEDEL TURQUOISE HARTJE 12MM
0,55
0,28
EDELSTENEN KRALEN HOWLIET – KRAAL / BEDEL TURQUOISE HARTJE 12MM
EDELSTENEN KRALEN HOWLIET – KRAAL / BEDEL TURQUOISE HARTJE 12MM
0,55
0,28
PEACE BEDEL - KRAAL - KRALEN PEACE TEKEN 15MM
PEACE BEDEL - KRAAL - KRALEN PEACE TEKEN 15MM
0,38
0,23
PEACE BEDEL - KRAAL - KRALEN PEACE TEKEN 15MM
PEACE BEDEL - KRAAL - KRALEN PEACE TEKEN 15MM
0,38
0,23
HANGER PEACE SIERADEN – PEACE TEKEN HANGER 55MM!
HANGER PEACE SIERADEN – PEACE TEKEN HANGER 55MM!
4,95
2,48
HANGER PEACE SIERADEN – PEACE TEKEN HANGER 55MM!
HANGER PEACE SIERADEN – PEACE TEKEN HANGER 55MM!
4,95
2,48
TURKOOIS EDELSTEENKRALEN - TURQUOISE KRALEN ROND 6MM
TURKOOIS EDELSTEENKRALEN - TURQUOISE KRALEN ROND 6MM
0,50
0,25
EDELSTENEN KRALEN BERGKRISTAL - FACET ROND 4MM
EDELSTENEN KRALEN BERGKRISTAL - FACET ROND 4MM
0,29
0,15

UNAKIET KRALEN - ROND 6MM
0,18
0,09
TURQUOISE FACET KRALEN 6MM
TURQUOISE FACET KRALEN 6MM
0,45
0,23

TOERMALIJN KRALEN - OVAAL 9X9.5-13MM
1,09
0,55
ROZE KWARTS KRALEN - FACET RONDE KRALEN 8MM
ROZE KWARTS KRALEN - FACET RONDE KRALEN 8MM
0,75
0,38

JASPIS LANDSCHAP - RONDE KRALEN 10MM
0,40
0,20

GRANAAT GROEN - DRUPPEL 6X10MM
0,89
0,45

FLUORIET KRALEN - OVAAL 10X14MM
0,49
0,25

FLUORIET KRALEN - HART 20MM
1,85
0,93
BERGKRISTAL EDELSTEEN KRALEN - RONDE KRALEN 6MM
BERGKRISTAL EDELSTEEN KRALEN - RONDE KRALEN 6MM
0,34
0,17
ONYX KRALEN - FACET RONDEL 4X6MM A Kwaliteit!
ONYX KRALEN - FACET RONDEL 4X6MM A Kwaliteit!
0,45
0,23
ONYX KRALEN - FACET RONDEL 4X6MM A Kwaliteit!
ONYX KRALEN - FACET RONDEL 4X6MM A Kwaliteit!
0,45
0,23

ONYX KRALEN - GROTE FACET ROND 10MM
0,70
0,35

AVENTURIJN HANGER - ROND 38MM
4,75
2,38

AVENTURIJN HANGER - ROND 38MM
4,75
2,38
BERGKRISTAL EDELSTEEN KRALEN - OVALE FACET KRALEN 7X9MM
BERGKRISTAL EDELSTEEN KRALEN - OVALE FACET KRALEN 7X9MM
1,19
0,60

GRANAAT KRALEN - OVAAL 7X5MM
0,39
0,20
ROZEKWARTS KRALEN - ROND 10MM
ROZEKWARTS KRALEN - ROND 10MM
0,35
0,18

FLUORIET KRALEN - EDELSTEEN KRALEN ROND 10MM
0,40
0,20
EDELSTENEN KRALEN ROZEKWARTS KRAAL - HARTJES 8 แ 8.5MM
EDELSTENEN KRALEN ROZEKWARTS KRAAL - HARTJES 8 แ 8.5MM
0,45
0,23
ROZE KWARTS - EDELSTEEN HART HANGER 2,5CM
ROZE KWARTS - EDELSTEEN HART HANGER 2,5CM
3,95
1,98
ROZE KWARTS - EDELSTEEN HART HANGER 2,5CM
ROZE KWARTS - EDELSTEEN HART HANGER 2,5CM
3,95
1,98
AMETHIST KRALEN - GROTE CHIP EDELSTENEN HANGER 15-22MM
AMETHIST KRALEN - GROTE CHIP EDELSTENEN HANGER 15-22MM
0,85
0,43
ANGELIET ANGELSTONE - RONDE KRALEN 6MM AA KLASSE!
ANGELIET ANGELSTONE - RONDE KRALEN 6MM AA KLASSE!
0,80
0,40
Beoordelingen
ONYX KRALEN - GROTE FACET ROND 10MM
Jullie hebben prachtige kralen en het scheelt mooi dat je bo ..
5 van 5 sterren!
Copyright© 2007-2022 I LOVE BEADS