I LOVE BEADS
I LOVE BEADS Nieuwsbrief Mijn account Verzending-Retourneren Privacy verklaring Mijn Mandje Uitgebreid zoeken
      I LOVE BEADS » Winkel » Algemene voorwaarden Mijn account      
Producten

KRALEN NIEUW(S)EDELSTENEN KRALENSWAROVSKI ® KRISTAL KRALENZOETWATER PARELSBALI ZILVER 925KRALEN ZILVER THAISZILVEREN KRALEN & ONDERDELEN 925GOLD FILLED GOUDEN KRALEN & ONDERDELENEDELSTEEN HANGERSBEEN & HOUTPORSELEIN KRALENOORCLIPSOVERIGE
Nieuw!

ANGELIET ANGELSTONE - RONDE KRALEN 8MM AA KLASSE!
ANGELIET ANGELSTONE - RONDE KRALEN 8MM AA KLASSE!
1,10
Informatie
Wij accepteren

Algemene voorwaarden

Niet zo leuk, wel noodzakelijk

Algemeen
1.0 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de kralenwebwinkel www.ilovebeads.nl nader te noemen ILoveBeads.

1.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ILoveBeads behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Wanneer de betaling van een bestelling na 14 dagen niet is bijgeschreven op onze rekening dan vervalt automatisch de bestelling. De producten zijn dan weer beschikbaar voor verkoop!

1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Levering/Retouren
2.0 Levering vindt plaats na voorafgaande onherroepelijke bijschrijving op het bankrekeningnummer van ILoveBeads en wordt indien mogelijk, nog dezelfde dag via postNL Post verzonden.

2.1 Levering zal plaatsvinden uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot zeven (7) werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van ILoveBeads ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met ILoveBeads te ontbinden, door dit schriftelijk (via, brief of e-mail) aan ILoveBeads te melden. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat ILoveBeads genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.2 Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, ontvangt u via e-mail een orderbevestiging met bestel- en betalingsgegevens. Controleer deze gegevens goed. Deze betalingsgegevens dient u te vermelden bij betaling. Wanneer er geen factuurnummer is opgegeven, kan dit leiden tot vertraging van de levering.

2.3 Het is de verantwoordelijkheid van de klant voor een correcte opgave en werking van het e-mail account waar de bevestiging naar verzonden wordt en voor het opgeven van het juiste contact en verzendadres.

2.4 ILoveBeads is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen. Geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op ILoveBeads. Indien u zekerheid wilt over het aankomen van de bestelling kunt u er voor kiezen de bestelling onder garantiepost te laten versturen.

2.5 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met ILoveBeads te ontbinden.

2.6 Indien de klant de overeenkomst als gevolg van artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden. Gelden hiervoor de volgende voorwaarden:
  • De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn.
  • De klant dient vooraf ILoveBeads op de hoogte te brengen van de retourzending. De klant dient dit schriftelijk (via brief of e-mail) voorafgaande aan de retourzending aan ILoveBeads te melden. Na overleg met ILoveBeads kan dan de retourzending teruggestuurd worden naar een door ILoveBeads vastgesteld adres.
  • De naam van de klant graag duidelijk vermelden op de retourzending, op de envelop of met begeleidend schrijven.
  • De klant is verantwoordelijk voor correcte retourzending: degelijk verpakt, bij voorkeur met bubbeltjesplastic, in een stevige envelop. Eventueel kunnen de artikelen ook dik ingerold worden in keukenpapier. Het is belangrijk dat de materialen niet los door de envelop rollen of tegen elkaar aantikken.
  • De verzendkosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de afzender/klant. Mits er aan deze voorwaarden is voldaan, ontvangt de klant het geld terug op zijn of haar bank- of girorekening, binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending. De verzendkosten die ILoveBeads heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.
  • Retour gestuurde producten zonder opvolging van deze voorwaarden zullen resulteren in het weigeren van de zending door ILoveBeads.

2.7 ILoveBeads behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

2.8 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ILoveBeads schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal ILoveBeads de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. ILoveBeads heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Prijzen
3.0 Alle prijzen op de website genoemd zijn in euros en inclusief 19% omzetbelasting (BTW), exclusief de verzendkosten en andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.1 Prijzen worden zolang de voorraad strekt en binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert, wegens het wisselende aanbod en de prijzen op de wereldmarkt voor edelstenen, zilver en goud.

3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Privacy
4.0 Indien u een bestelling plaatst bij ILoveBeads, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ILoveBeads. ILoveBeads verklaart dat zij alle informatie strikt vertrouwelijk en met de grootste zorg behandeld en alleen gebruikt om u nu en in de toekomst zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

4.1 ILoveBeads respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Overeenkomst
5.0 Een overeenkomst tussen ILoveBeads en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door ILoveBeads op haalbaarheid is beoordeeld.

5.1 ILoveBeads behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afbeeldingen en specificaties
6.0 Alle afbeeldingen, foto’s en specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van ILoveBeads, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Aangezien het gaat om natuurlijke materialen dient de klant rekening te houden met enige maat en kleurverschillen. Wij doen echter ons best om het artikel zo goed mogelijk op uw beeldscherm weer te geven, toch kan het voorkomen dat de kleur iets afwijkt. Houd er rekening mee dat de artikelen niet op ware grootte zijn afgebeeld, het juiste formaat staat bij elk artikel.

Overmacht
7.0 ILoveBeads is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.1 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ILoveBeads. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.2 ILoveBeads behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ILoveBeads gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Communicatie
8.0 ILoveBeads is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en ILoveBeads, danwel tussen ILoveBeads en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en ILoveBeads.

Klachten
9.0 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door ILoveBeads serieus in behandeling worden genomen.

9.1 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij ILoveBeads (via brief of e-mail)

9.2 ILoveBeads zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. ILoveBeads zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten
10.0 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door ILoveBeads geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.1 ILoveBeads garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door ILoveBeads geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Garanties en beperking van aansprakelijkheid
11.0 Deze website wordt gepubliceerd door ILovebeads op een "is als": en “als voorhanden” basis. ILoveBeads draagt geen verantwoording of geeft geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, in verband met de verrichting van deze website of de informatie, de inhoud, de materialen, of de inbegrepen producten op deze website. U bent het er uitdrukkelijk mee eens dat uw gebruik van deze website op uw eigen risico is.

11.1 ILoveBeads en haar werknemers is nimmer verantwoordelijk voor lichamelijk letsel of schade van enig soort die door gebruik en/of geen gebruik en/of correct of verkeerd toepassen van onze producten voortvloeit.

11.2 In de volledige mate toelaatbaar door toepasselijke wet, ontkent IloveBeads alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar beperkt aan, geen impliciete garanties van verkoperscapaciteit en geschiktheid voor een bepaald doel. ILoveBeads garandeerd niet dat deze website, zijn servers, of e-mail die van ILoveBeads wordt verzonden van virussen of andere schadelijke componenten vrij zijn. ILoveBeads is niet aansprakelijk voor om het even welke schade van om het even welke soort die van het gebruik van deze website het gevolg is, met inbegrip van directe, indirecte, bijkomende, bestraffende, en gewichtige schade.

Toepasselijk recht en geschillenregeling
12.0 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ILoveBeads is het uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.1 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ILoveBeads en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd bij een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Mijn Mandje

 Mandje is leeg
Talen

Nederlands English
Nieuws

Geen verzend- en administratiekosten voor onze klanten uit Nederland vanaf € 15,-

Zoeken
  
Gebruik trefwoorden om het artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Bestsellers
GOUDEN MONTAGERINGEN - 14K GOLD FILLED OPEN MONTAGERING  4MM GOUDEN MONTAGERINGEN - 14K GOLD FILLED OPEN MONTAGERING 4MM
GOUDEN KRALEN - GOLD FILLED KRAAL ROND 2.5MM GOUDEN KRALEN - GOLD FILLED KRAAL ROND 2.5MM
Beoordelingen
GOUDEN LUXE KLAP OORHAKEN – 14K GOLDFILLED LELIE
Wat een mooie kralen en onderdelen hebben jullie! Ik ben ent ..
5 van 5 sterren!
Copyright© 2007-2019 I LOVE BEADS