I LOVE BEADS
I LOVE BEADS Newsletter My Account Shipping-Returns Privacy Notice My Basket Advanced Search
      I LOVE BEADS » Shop » Algemene voorwaarden My Account      
Categories

BEADS NEW(S)GEMSTONES BEADSSWAROVSKI ฎ CRYSTAL BEADSFRESHWATER PEARLSBALI SILVER 925BEADS SILVER THAISILVER BEADS 925 & FINDINGSGOLD FILLED GOLDEN BEADS & COMPONENTSGEMSTONE PENDANTSBONE & WOODPORCELAIN BEADSCLIP ON EARRINGSGADGETS
What's New?

SILVER CHARM ANGEL - STERLING SILVER
SILVER CHARM ANGEL - STERLING SILVER
6,95
Information
We accept

Algemene voorwaarden

Niet zo leuk, wel noodzakelijk

Algemeen
1.0 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de kralenwebwinkel www.ilovebeads.nl nader te noemen ILoveBeads.

1.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ILoveBeads behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Wanneer de betaling van een bestelling na 14 dagen niet is bijgeschreven op onze rekening dan vervalt automatisch de bestelling. De producten zijn dan weer beschikbaar voor verkoop!

1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Levering/Retouren
2.0 Levering vindt plaats na voorafgaande onherroepelijke bijschrijving op het bankrekeningnummer van ILoveBeads en wordt indien mogelijk, nog dezelfde dag via postNL Post verzonden.

2.1 Levering zal plaatsvinden uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot zeven (7) werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van ILoveBeads ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met ILoveBeads te ontbinden, door dit schriftelijk (via, brief of e-mail) aan ILoveBeads te melden. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat ILoveBeads genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.2 Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, ontvangt u via e-mail een orderbevestiging met bestel- en betalingsgegevens. Controleer deze gegevens goed. Deze betalingsgegevens dient u te vermelden bij betaling. Wanneer er geen factuurnummer is opgegeven, kan dit leiden tot vertraging van de levering.

2.3 Het is de verantwoordelijkheid van de klant voor een correcte opgave en werking van het e-mail account waar de bevestiging naar verzonden wordt en voor het opgeven van het juiste contact en verzendadres.

2.4 ILoveBeads is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen. Geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op ILoveBeads. Indien u zekerheid wilt over het aankomen van de bestelling kunt u er voor kiezen de bestelling onder garantiepost te laten versturen.

2.5 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met ILoveBeads te ontbinden.

2.6 Indien de klant de overeenkomst als gevolg van artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden. Gelden hiervoor de volgende voorwaarden:
 • De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn.
 • De klant dient vooraf ILoveBeads op de hoogte te brengen van de retourzending. De klant dient dit schriftelijk (via brief of e-mail) voorafgaande aan de retourzending aan ILoveBeads te melden. Na overleg met ILoveBeads kan dan de retourzending teruggestuurd worden naar een door ILoveBeads vastgesteld adres.
 • De naam van de klant graag duidelijk vermelden op de retourzending, op de envelop of met begeleidend schrijven.
 • De klant is verantwoordelijk voor correcte retourzending: degelijk verpakt, bij voorkeur met bubbeltjesplastic, in een stevige envelop. Eventueel kunnen de artikelen ook dik ingerold worden in keukenpapier. Het is belangrijk dat de materialen niet los door de envelop rollen of tegen elkaar aantikken.
 • De verzendkosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de afzender/klant. Mits er aan deze voorwaarden is voldaan, ontvangt de klant het geld terug op zijn of haar bank- of girorekening, binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending. De verzendkosten die ILoveBeads heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.
 • Retour gestuurde producten zonder opvolging van deze voorwaarden zullen resulteren in het weigeren van de zending door ILoveBeads.

2.7 ILoveBeads behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

2.8 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ILoveBeads schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal ILoveBeads de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. ILoveBeads heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Prijzen
3.0 Alle prijzen op de website genoemd zijn in euros en inclusief 19% omzetbelasting (BTW), exclusief de verzendkosten en andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.1 Prijzen worden zolang de voorraad strekt en binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert, wegens het wisselende aanbod en de prijzen op de wereldmarkt voor edelstenen, zilver en goud.

3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Privacy
4.0 Indien u een bestelling plaatst bij ILoveBeads, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ILoveBeads. ILoveBeads verklaart dat zij alle informatie strikt vertrouwelijk en met de grootste zorg behandeld en alleen gebruikt om u nu en in de toekomst zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

4.1 ILoveBeads respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Overeenkomst
5.0 Een overeenkomst tussen ILoveBeads en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door ILoveBeads op haalbaarheid is beoordeeld.

5.1 ILoveBeads behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afbeeldingen en specificaties
6.0 Alle afbeeldingen, foto’s en specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van ILoveBeads, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Aangezien het gaat om natuurlijke materialen dient de klant rekening te houden met enige maat en kleurverschillen. Wij doen echter ons best om het artikel zo goed mogelijk op uw beeldscherm weer te geven, toch kan het voorkomen dat de kleur iets afwijkt. Houd er rekening mee dat de artikelen niet op ware grootte zijn afgebeeld, het juiste formaat staat bij elk artikel.

Overmacht
7.0 ILoveBeads is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.1 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ILoveBeads. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.2 ILoveBeads behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ILoveBeads gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Communicatie
8.0 ILoveBeads is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en ILoveBeads, danwel tussen ILoveBeads en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en ILoveBeads.

Klachten
9.0 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door ILoveBeads serieus in behandeling worden genomen.

9.1 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij ILoveBeads (via brief of e-mail)

9.2 ILoveBeads zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. ILoveBeads zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Intellectuele en industri๋le eigendomsrechten
10.0 De klant dient alle intellectuele en industri๋le eigendomsrechten die rusten op de door ILoveBeads geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.1 ILoveBeads garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door ILoveBeads geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Garanties en beperking van aansprakelijkheid
11.0 Deze website wordt gepubliceerd door ILovebeads op een "is als": en “als voorhanden” basis. ILoveBeads draagt geen verantwoording of geeft geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, in verband met de verrichting van deze website of de informatie, de inhoud, de materialen, of de inbegrepen producten op deze website. U bent het er uitdrukkelijk mee eens dat uw gebruik van deze website op uw eigen risico is.

11.1 ILoveBeads en haar werknemers is nimmer verantwoordelijk voor lichamelijk letsel of schade van enig soort die door gebruik en/of geen gebruik en/of correct of verkeerd toepassen van onze producten voortvloeit.

11.2 In de volledige mate toelaatbaar door toepasselijke wet, ontkent IloveBeads alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar beperkt aan, geen impliciete garanties van verkoperscapaciteit en geschiktheid voor een bepaald doel. ILoveBeads garandeerd niet dat deze website, zijn servers, of e-mail die van ILoveBeads wordt verzonden van virussen of andere schadelijke componenten vrij zijn. ILoveBeads is niet aansprakelijk voor om het even welke schade van om het even welke soort die van het gebruik van deze website het gevolg is, met inbegrip van directe, indirecte, bijkomende, bestraffende, en gewichtige schade.

Toepasselijk recht en geschillenregeling
12.0 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ILoveBeads is het uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.1 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ILoveBeads en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd bij een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

My Basket

 Basket is empty
Languages

Nederlands English
News

For orders of € 15,- and more, no shipping and handling costs for the Netherlands

Site Search
  
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Bestsellers
GOLDEN JUMPRINGS OPEN - 14K GOLD FILLED 20 GAUGE 4MM GOLDEN JUMPRINGS OPEN - 14K GOLD FILLED 20 GAUGE 4MM
GOLDEN BEADS - GOLD FILLED BEAD ROUND 2.5MM GOLDEN BEADS - GOLD FILLED BEAD ROUND 2.5MM
Specials
ANGELITE BLUE - ROUND 6MM
ANGELITE BLUE - ROUND 6MM
0,80
0,64
AMAZONITE BEADS - ROUND 12MM
AMAZONITE BEADS - ROUND 12MM
0,81
0,65
Aquamarine - Morganiet - Beryl - Heliodor Beads
Aquamarine - Morganiet - Beryl - Heliodor Beads
0,31
0,25
AMETHYST BEADS - LARGE CHIP GEMSTONE PENDANT 15/22MM
AMETHYST BEADS - LARGE CHIP GEMSTONE PENDANT 15/22MM
0,85
0,68
ROSE QUARTZ - GEMSTONE HART PENDANT 2,5CM
ROSE QUARTZ - GEMSTONE HART PENDANT 2,5CM
3,95
3,16
ROSE QUARTZ - GEMSTONE HART PENDANT 2,5CM
ROSE QUARTZ - GEMSTONE HART PENDANT 2,5CM
3,95
3,16
GEMSTONE BEADS ROSE QUARTZ - PUFF HEART BEADS 8 แ 8.5MM
GEMSTONE BEADS ROSE QUARTZ - PUFF HEART BEADS 8 แ 8.5MM
0,45
0,36

FLUORITE BEADS - GEMSTONE BEADS ROUND 10MM
0,40
0,32
ROSE QUARTZ BEADS - ROUND 10MM
ROSE QUARTZ BEADS - ROUND 10MM
0,35
0,28

GARNET BEADS - OVAL 7X5MM
0,39
0,31
GARNET AAA-GRADE - ROUND BEAD 4.5 แ 5MM
GARNET AAA-GRADE - ROUND BEAD 4.5 แ 5MM
0,40
0,32
CRYSTAL QUARTZ GEMSTONES BEADS - FACETED OVAL 7X9MM
CRYSTAL QUARTZ GEMSTONES BEADS - FACETED OVAL 7X9MM
1,19
0,95

AVENTURINE PENDANT - ROUND 38MM
4,75
3,80

AVENTURINE PENDANT - ROUND 38MM
4,75
3,80

ONYX FACETED ROUND BEADS 10MM
0,70
0,56
ONYX BEADS - FACETED RONDELLE 4X6MM
ONYX BEADS - FACETED RONDELLE 4X6MM
0,45
0,36
ONYX BEADS - FACETED RONDELLE 4X6MM
ONYX BEADS - FACETED RONDELLE 4X6MM
0,45
0,36
CRYSTAL QUARTZ GEMSTONE BEADS - ROUND BEADS 6MM
CRYSTAL QUARTZ GEMSTONE BEADS - ROUND BEADS 6MM
0,34
0,27

FLUORITE BEADS - HEART 20MM
1,85
1,48

FLUORITE PUFFED OVAL BEADS 10X14MM
0,49
0,39

GARNET GREEN BEADS - DROPS 6X10MM
0,89
0,71

JASPER PICTURE - ROUND BEADS 10MM
0,40
0,32
ROSE QUARTZ BEADS - FACETED ROUND BEADS 8MM
ROSE QUARTZ BEADS - FACETED ROUND BEADS 8MM
0,75
0,60

TOURMALINE PUFFED OVAL BEADS 9X9.5-13MM
1,09
0,87
TOURMALINE GEMSTONE BEADS - RONDELLES 4MM
TOURMALINE GEMSTONE BEADS - RONDELLES 4MM
0,29
0,23
TURQUOISE FACETED BEADS 6MM
TURQUOISE FACETED BEADS 6MM
0,45
0,36
JADE GEMSTONE BEADS - OLIVE JADE CARVED LEAF BEADS 11MM
JADE GEMSTONE BEADS - OLIVE JADE CARVED LEAF BEADS 11MM
0,55
0,44
JADE GEMSTONE BEADS - OLIVE JADE CARVED LEAF BEADS 11MM
JADE GEMSTONE BEADS - OLIVE JADE CARVED LEAF BEADS 11MM
0,55
0,44

UNAKITE BEADS - ROUND 6MM
0,18
0,14
BEADS CRYSTAL CLEAR QUARTZ - FACETED ROUND 4MM
BEADS CRYSTAL CLEAR QUARTZ - FACETED ROUND 4MM
0,29
0,23
TURQUOISE GEMSTONE BEADS - TURQUOISE ROUND 6MM
TURQUOISE GEMSTONE BEADS - TURQUOISE ROUND 6MM
0,50
0,40
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 55MM!
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 55MM!
4,95
3,96
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 55MM!
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 55MM!
4,95
3,96
GEMSTONES BEADS – BEAD PEACE SIGN 15MM
GEMSTONES BEADS – BEAD PEACE SIGN 15MM
0,45
0,36
GEMSTONES BEADS – BEAD PEACE SIGN 15MM
GEMSTONES BEADS – BEAD PEACE SIGN 15MM
0,45
0,36
GEMSTONE BEADS HOWLITE – BEAD/CHARM RED HEART 18MM
GEMSTONE BEADS HOWLITE – BEAD/CHARM RED HEART 18MM
0,75
0,60
GEMSTONE BEADS HOWLITE – BEAD / CHARM TURQUOISE HEART 12MM
GEMSTONE BEADS HOWLITE – BEAD / CHARM TURQUOISE HEART 12MM
0,55
0,44
GEMSTONE BEADS HOWLITE – BEAD / CHARM TURQUOISE HEART 12MM
GEMSTONE BEADS HOWLITE – BEAD / CHARM TURQUOISE HEART 12MM
0,55
0,44
GEMSTONE BEADS RED AVENTURINE – BEAD CHARM HEART 20MM
GEMSTONE BEADS RED AVENTURINE – BEAD CHARM HEART 20MM
1,55
1,24
JADE GEMSTONES BEADS - GREEN JADE FACETED BEADS 4MM
JADE GEMSTONES BEADS - GREEN JADE FACETED BEADS 4MM
0,20
0,16
JADE GEMSTONES BEADS - JADE RONDELLES OLIVE GREEN 8X5MM
JADE GEMSTONES BEADS - JADE RONDELLES OLIVE GREEN 8X5MM
0,30
0,24
JADE GEMSTONES BEADS - OLIVE JADE BEADS 10MM
JADE GEMSTONES BEADS - OLIVE JADE BEADS 10MM
0,40
0,32
JADE GEMSTONES BEADS - BIG JADE RONDELLES 14X10MM
JADE GEMSTONES BEADS - BIG JADE RONDELLES 14X10MM
0,60
0,48
JADE GEMSTONES BEADS - FACETED JADE RONDELLES 10X7MM
JADE GEMSTONES BEADS - FACETED JADE RONDELLES 10X7MM
0,75
0,60
JADE GEMSTONES BEADS - ROUND WHITE JADE BEADS 12MM
JADE GEMSTONES BEADS - ROUND WHITE JADE BEADS 12MM
0,45
0,36
JADE GEMSTONES BEADS - BIG YELLOW FACETED JADE 16MM
JADE GEMSTONES BEADS - BIG YELLOW FACETED JADE 16MM
0,60
0,48
JADE GEMSTONES BEADS - YELLOW JADE BEADS SWIRL 12MM
JADE GEMSTONES BEADS - YELLOW JADE BEADS SWIRL 12MM
0,85
0,68
JADE GEMSTONES BEADS - YELLOW JADE BEADS SWIRL 12MM
JADE GEMSTONES BEADS - YELLOW JADE BEADS SWIRL 12MM
0,85
0,68
JADE GEMSTONES BEADS - JADE BARREL AFRICA 11.5X20MM
JADE GEMSTONES BEADS - JADE BARREL AFRICA 11.5X20MM
0,65
0,52
JADE GEMSTONES BEADS - JADE BEAD RED FLOWER 20X12MM
JADE GEMSTONES BEADS - JADE BEAD RED FLOWER 20X12MM
0,65
0,52
JADE GEMSTONES BEADS - JADE BEAD RED FLOWER 20X12MM
JADE GEMSTONES BEADS - JADE BEAD RED FLOWER 20X12MM
0,65
0,52
JADE GEMSTONES BEADS - JADE BEAD ZEBRA 20X12MM
JADE GEMSTONES BEADS - JADE BEAD ZEBRA 20X12MM
0,75
0,60
JADE GEMSTONES BEADS - JADE BEAD ZEBRA 20X12MM
JADE GEMSTONES BEADS - JADE BEAD ZEBRA 20X12MM
0,75
0,60
GEMSTONE BEADS JADE - CHARM/BEAD JADE FISH 15X12MM
GEMSTONE BEADS JADE - CHARM/BEAD JADE FISH 15X12MM
0,95
0,76
GEMSTONE BEADS JADE - CHARM/BEAD JADE FISH 15X12MM
GEMSTONE BEADS JADE - CHARM/BEAD JADE FISH 15X12MM
0,95
0,76
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 55MM!
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 55MM!
4,95
3,96
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 55MM!
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 55MM!
4,95
3,96
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
GEMSTONE PENDANTS – PEACE SIGN PENDANT 34MM
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – CROSS PENDANT 29X44MM TURQUOISE
GEMSTONE PENDANTS – CROSS PENDANT 29X44MM TURQUOISE
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – CROSS PENDANT 29X44MM TURQUOISE
GEMSTONE PENDANTS – CROSS PENDANT 29X44MM TURQUOISE
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – CROSS PENDANT 29X44MM CREAM
GEMSTONE PENDANTS – CROSS PENDANT 29X44MM CREAM
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – CROSS PENDANT 29X44MM CREAM
GEMSTONE PENDANTS – CROSS PENDANT 29X44MM CREAM
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANT – DOLPHIN PENDANT/BEAD 31MM
GEMSTONE PENDANT – DOLPHIN PENDANT/BEAD 31MM
1,45
1,16
GEMSTONE PENDANT – DOLPHIN PENDANT/BEAD 31MM
GEMSTONE PENDANT – DOLPHIN PENDANT/BEAD 31MM
1,45
1,16
AVENTURINE - LARGE ROUND GEMSTONE PENDANT 50 MM!!
AVENTURINE - LARGE ROUND GEMSTONE PENDANT 50 MM!!
4,95
3,96
AVENTURINE - LARGE ROUND GEMSTONE PENDANT 50 MM!!
AVENTURINE - LARGE ROUND GEMSTONE PENDANT 50 MM!!
4,95
3,96
CORAL BEADS - ROUND FACETED RED BEADS 6MM
CORAL BEADS - ROUND FACETED RED BEADS 6MM
0,65
0,52
FLUORITE BEADS - GEMSTONE BEADS ROUND 8MM
FLUORITE BEADS - GEMSTONE BEADS ROUND 8MM
0,25
0,20
FLUORITE BEADS - GEMSTONE BEADS ROUND 12MM
FLUORITE BEADS - GEMSTONE BEADS ROUND 12MM
0,50
0,40
CRYSTAL QUARTZ GEMSTONE BEADS - FACETED AAA QUALITY 12MM
CRYSTAL QUARTZ GEMSTONE BEADS - FACETED AAA QUALITY 12MM
1,95
1,56
SMOKEY QUARTZ GEMSTONE BEADS - FACETED AAA QUALITY! 12MM
SMOKEY QUARTZ GEMSTONE BEADS - FACETED AAA QUALITY! 12MM
1,95
1,56
ONYX BEADS - FACETED RONDELLE 4.5-5X8MM
ONYX BEADS - FACETED RONDELLE 4.5-5X8MM
0,70
0,56
ONYX BEADS - FACETED RONDELLE 12x8MM
ONYX BEADS - FACETED RONDELLE 12x8MM
1,10
0,88
ONYX BEADS - FACETED ROUND BEADS 12MM
ONYX BEADS - FACETED ROUND BEADS 12MM
1,10
0,88
ONYX BEADS – MICRO FACETED ROUND BEADS 6MM
ONYX BEADS – MICRO FACETED ROUND BEADS 6MM
0,35
0,28
ONYX BEADS – MICRO FACETED ROUND BEADS 8MM
ONYX BEADS – MICRO FACETED ROUND BEADS 8MM
0,60
0,48
ONYX BEADS – MICRO FACETED ROUND BEADS 12MM
ONYX BEADS – MICRO FACETED ROUND BEADS 12MM
0,95
0,76
ONYX BEADS – FACETED COIN BEADS 12MM
ONYX BEADS – FACETED COIN BEADS 12MM
1,10
0,88
ONYX BEADS – FACETED DROP BEADS 12x8MM
ONYX BEADS – FACETED DROP BEADS 12x8MM
0,95
0,76
ONYX BEADS – LONG CARVED BEAD 3CM
ONYX BEADS – LONG CARVED BEAD 3CM
2,25
1,80
ONYX BEADS – FACETED NUGGETS 15MM
ONYX BEADS – FACETED NUGGETS 15MM
0,95
0,76
ONYX BEADS – ROUND BEADS 4MM
ONYX BEADS – ROUND BEADS 4MM
0,16
0,13
ONYX BEADS - ROUND BEADS 6MM
ONYX BEADS - ROUND BEADS 6MM
0,25
0,20
ONYX BEADS – ROUND BEADS 8MM
ONYX BEADS – ROUND BEADS 8MM
0,30
0,24
ONYX BEADS – ROUND BEADS 10MM
ONYX BEADS – ROUND BEADS 10MM
0,40
0,32
ONYX BEADS – ROUND BEADS 12MM
ONYX BEADS – ROUND BEADS 12MM
0,65
0,52
LAPIS LAZULI GEMSTONE BEADS – RONDELLES 12,5MM
LAPIS LAZULI GEMSTONE BEADS – RONDELLES 12,5MM
1,75
1,40
ROSE QUARTZ GEMSTONE BEADS - FACETED ROUND 12MM
ROSE QUARTZ GEMSTONE BEADS - FACETED ROUND 12MM
0,95
0,76
AVENTURINE GEMSTONE BEADS - FACETED ROUND 12MM
AVENTURINE GEMSTONE BEADS - FACETED ROUND 12MM
0,95
0,76
TIGERS EYE GEMSTONE BEADS - FACETED ROUND 12MM
TIGERS EYE GEMSTONE BEADS - FACETED ROUND 12MM
1,10
0,88
JADE GEMSTONES BEADS - CURLS HAND CARVED 14 ม 15MM
JADE GEMSTONES BEADS - CURLS HAND CARVED 14 ม 15MM
0,89
0,71
JADE GEMSTONES BEADS - JADE BARREL 13x17MM
JADE GEMSTONES BEADS - JADE BARREL 13x17MM
1,45
1,16
AGATE BEADS GEMSTONE – FACETED RONDELLES YELLOW 9X14MM
AGATE BEADS GEMSTONE – FACETED RONDELLES YELLOW 9X14MM
1,55
1,24
AGATE BEADS GEMSTONE – FACETED RONDELLES PEACH 12X17MM
AGATE BEADS GEMSTONE – FACETED RONDELLES PEACH 12X17MM
1,59
1,27
AGATE BEADS – FACETED RONDELLES BLACK YELLOW 12X17MM
AGATE BEADS – FACETED RONDELLES BLACK YELLOW 12X17MM
1,69
1,35
RED CORAL BEADS - CILINDER 7X7.5- 8.5MM
RED CORAL BEADS - CILINDER 7X7.5- 8.5MM
0,60
0,48
JADE GEMSTONES BEADS - GREEN JADE FACETED BEADS 6MM
JADE GEMSTONES BEADS - GREEN JADE FACETED BEADS 6MM
0,35
0,28
ROCK QUARTZ BEADS - FACETED RONDELLES A-QUALITY 8MM
ROCK QUARTZ BEADS - FACETED RONDELLES A-QUALITY 8MM
0,98
0,78
AVENTURINE GREEN - 6MM ROUND BEADS
AVENTURINE GREEN - 6MM ROUND BEADS
0,20
0,16
MAGNESITE - BEAD - BEADS STAR 14MM
MAGNESITE - BEAD - BEADS STAR 14MM
0,59
0,47
MAGNESITE - BEAD - BEADS STAR 14MM
MAGNESITE - BEAD - BEADS STAR 14MM
0,59
0,47
MAGNESITE TURQUOISE DRUPPELS 18X13MM
MAGNESITE TURQUOISE DRUPPELS 18X13MM
1,25
1,00
MAGNESITE TURQUOISE DRUPPELS 18X13MM
MAGNESITE TURQUOISE DRUPPELS 18X13MM
1,25
1,00
MAGNESITE TURQUOISE DRUPPELS 18X13MM
MAGNESITE TURQUOISE DRUPPELS 18X13MM
1,25
1,00
MAGNESITE TURQUOISE DRUPPELS 18X13MM
MAGNESITE TURQUOISE DRUPPELS 18X13MM
1,25
1,00
ONYX BEADS – LARGE OVAL FACETED BEADS 13X18MM
ONYX BEADS – LARGE OVAL FACETED BEADS 13X18MM
1,10
0,88
GEMSTONE BEADS ROSE QUARTZ - PUFF HEART BEADS 12MM
GEMSTONE BEADS ROSE QUARTZ - PUFF HEART BEADS 12MM
0,95
0,76
GEMSTONE BEADS ROSE QUARTZ - PUFF HEART BEADS 12MM
GEMSTONE BEADS ROSE QUARTZ - PUFF HEART BEADS 12MM
0,95
0,76
GEMSTONE PENDANTS – CROSS PENDANT 29X44MM PINK
GEMSTONE PENDANTS – CROSS PENDANT 29X44MM PINK
2,95
2,36
GEMSTONE PENDANTS – CROSS PENDANT 29X44MM PINK
GEMSTONE PENDANTS – CROSS PENDANT 29X44MM PINK
2,95
2,36
ONYX GEMSTONES BEADS - BEAD CURLS HAND CARVED 14 แ 15MM
ONYX GEMSTONES BEADS - BEAD CURLS HAND CARVED 14 แ 15MM
1,10
0,88
AVENTURINE - GEMSTONE HART PENDANT 30MM
AVENTURINE - GEMSTONE HART PENDANT 30MM
2,85
2,28
AVENTURINE - GEMSTONE HART PENDANT 30MM
AVENTURINE - GEMSTONE HART PENDANT 30MM
2,85
2,28
BLACK STONE - GEMSTONE HART PENDANT 25MM
BLACK STONE - GEMSTONE HART PENDANT 25MM
2,85
2,28
BLACK STONE - GEMSTONE HART PENDANT 25MM
BLACK STONE - GEMSTONE HART PENDANT 25MM
2,85
2,28
YELLOW JADE - GEMSTONE HART PENDANT 25MM
YELLOW JADE - GEMSTONE HART PENDANT 25MM
2,85
2,28
YELLOW JADE - GEMSTONE HART PENDANT 25MM
YELLOW JADE - GEMSTONE HART PENDANT 25MM
2,85
2,28
AVENTURINE GEMSTONE BEADS - CARVED BUTTERFLY BEADS 16X13MM
AVENTURINE GEMSTONE BEADS - CARVED BUTTERFLY BEADS 16X13MM
1,10
0,88
AVENTURINE GEMSTONE BEADS - CARVED BUTTERFLY BEADS 16X13MM
AVENTURINE GEMSTONE BEADS - CARVED BUTTERFLY BEADS 16X13MM
1,10
0,88
ONYX GEMSTONE BEADS - CARVED BUTTERFLY BEADS 16X12MM
ONYX GEMSTONE BEADS - CARVED BUTTERFLY BEADS 16X12MM
1,10
0,88
ONYX GEMSTONE BEADS - CARVED BUTTERFLY BEADS 16X12MM
ONYX GEMSTONE BEADS - CARVED BUTTERFLY BEADS 16X12MM
1,10
0,88
ROSE QUARTZ BEADS - MICRO FACETED ROUND BEADS 8MM
ROSE QUARTZ BEADS - MICRO FACETED ROUND BEADS 8MM
0,65
0,52
ROSE QUARTZ BEADS - ROUND 12MM
ROSE QUARTZ BEADS - ROUND 12MM
0,50
0,40
ROSE QUARTZ BEADS - ROUND 14MM
ROSE QUARTZ BEADS - ROUND 14MM
0,95
0,76
AMETHYST GEMSTONE BEADS ROUND 8MM - 1 STRAND BEADS
AMETHYST GEMSTONE BEADS ROUND 8MM - 1 STRAND BEADS
7,95
6,36
PEACE CHARM - BEAD - BEADS PEACE SIGN 15MM
PEACE CHARM - BEAD - BEADS PEACE SIGN 15MM
0,45
0,36
PEACE CHARM - BEAD - BEADS PEACE SIGN 15MM
PEACE CHARM - BEAD - BEADS PEACE SIGN 15MM
0,45
0,36
AMAZONITE BEADS - 6 MM
AMAZONITE BEADS - 6 MM
0,35
0,28
HEMATITE BEADS, STAR 7MM
HEMATITE BEADS, STAR 7MM
0,35
0,28
ONYX BEADS – FACETED DROP BEADS 14x10MM
ONYX BEADS – FACETED DROP BEADS 14x10MM
1,10
0,88
ONYX BEADS – MICRO FACETED ROUND BEADS 7.5MM
ONYX BEADS – MICRO FACETED ROUND BEADS 7.5MM
0,60
0,48
ONYX BEADS – MICRO FACETED ROUND BEADS 10MM
ONYX BEADS – MICRO FACETED ROUND BEADS 10MM
0,70
0,56
TURQUOISE GEMSTONE BEADS - TURQUOISE RONDELLES 6x2.5MM
TURQUOISE GEMSTONE BEADS - TURQUOISE RONDELLES 6x2.5MM
0,35
0,28
JADE GEMSTONES BEADS - PINK ROUND BEADS 6MM
JADE GEMSTONES BEADS - PINK ROUND BEADS 6MM
0,19
0,15
JADE GEMSTONES BEADS - ORANGE RED NEON ROUND BEADS 6MM
JADE GEMSTONES BEADS - ORANGE RED NEON ROUND BEADS 6MM
0,19
0,15
JADE GEMSTONES BEADS - ROYAL BLUEROUND JADE BEADS 6MM
JADE GEMSTONES BEADS - ROYAL BLUEROUND JADE BEADS 6MM
0,19
0,15
JADE GEMSTONES BEADS - WHITE ROUND JADE BEADS 6MM
JADE GEMSTONES BEADS - WHITE ROUND JADE BEADS 6MM
0,21
0,17
JADE GEMSTONES BEADS - ROUND GREEN JADE BEADS 6MM
JADE GEMSTONES BEADS - ROUND GREEN JADE BEADS 6MM
0,22
0,18
JADE GEMSTONES BEADS - YELLOW NEON ROUND JADE BEADS 6MM
JADE GEMSTONES BEADS - YELLOW NEON ROUND JADE BEADS 6MM
0,19
0,15
CARNELIAN - ROUND BEADS 6MM
CARNELIAN - ROUND BEADS 6MM
0,29
0,23
HEMATITE BEADS, HEART 6MM
HEMATITE BEADS, HEART 6MM
0,35
0,28
GARNET A-GRADE - ROUND BEAD 6MM
GARNET A-GRADE - ROUND BEAD 6MM
0,50
0,40
SMOKEY QUARTZ - ROUND FACETED BEADS 6MM
SMOKEY QUARTZ - ROUND FACETED BEADS 6MM
0,50
0,40
JADE GEMSTONES BEADS - AQUA BLUE ROUND JADE BEADS 6MM
JADE GEMSTONES BEADS - AQUA BLUE ROUND JADE BEADS 6MM
0,19
0,15
ROSE QUARTZ BEADS - FLOWER BEADS 14MM
ROSE QUARTZ BEADS - FLOWER BEADS 14MM
0,75
0,60
JADE GEMSTONES BEADS - OLIVE GREEN JADE BEADS 6MM
JADE GEMSTONES BEADS - OLIVE GREEN JADE BEADS 6MM
0,19
0,15
JASPER PICTURE - ROUND BEADS 6MM
JASPER PICTURE - ROUND BEADS 6MM
0,22
0,18
MAGNESITE - BEAD - BEADS STAR 14MM
MAGNESITE - BEAD - BEADS STAR 14MM
0,59
0,47
PEACE CHARM - BEAD - BEADS PEACE SIGN 15MM
PEACE CHARM - BEAD - BEADS PEACE SIGN 15MM
0,45
0,36
CARNELIAN FACET ROUND BEADS 6MM
CARNELIAN FACET ROUND BEADS 6MM
0,59
0,47
CARNELIAN FACET ROUND BEADS 4MM
CARNELIAN FACET ROUND BEADS 4MM
0,29
0,23
CARNELIAN ROUND BEADS 10MM
CARNELIAN ROUND BEADS 10MM
0,79
0,63
JADE GEMSTONES BEADS - JADE RONDELLES SOFT GREEN 8X5MM
JADE GEMSTONES BEADS - JADE RONDELLES SOFT GREEN 8X5MM
0,55
0,44
JADE GEMSTONES BEADS - JADE RONDELLES SOFT GREEN 12x8MM
JADE GEMSTONES BEADS - JADE RONDELLES SOFT GREEN 12x8MM
0,89
0,71
ONYX FACETED ROUND BEADS 4MM
ONYX FACETED ROUND BEADS 4MM
0,25
0,20
JADE GEMSTONES BEADS - FACETED RONDELLES 4,5x2MM
JADE GEMSTONES BEADS - FACETED RONDELLES 4,5x2MM
0,23
0,18
JADE GEMSTONES BEADS - FACETED RONDELLES 4,5x2MM
JADE GEMSTONES BEADS - FACETED RONDELLES 4,5x2MM
0,23
0,18
JADE GEMSTONES BEADS - ROUND JADE BEADS 10MM
JADE GEMSTONES BEADS - ROUND JADE BEADS 10MM
0,49
0,39
JADE GEMSTONES BEADS - JADE RONDELLES SOFT GREEN 6X4MM
JADE GEMSTONES BEADS - JADE RONDELLES SOFT GREEN 6X4MM
0,39
0,31
ROSE QUARTZ GEMSTONE BEADS - FACETED RONDELLES 8x5MM
ROSE QUARTZ GEMSTONE BEADS - FACETED RONDELLES 8x5MM
0,79
0,63
GARNET A-GRADE BEADS - FACET RONDELLES
GARNET A-GRADE BEADS - FACET RONDELLES
0,55
0,44
ANGELITE BLUE - ROUND 8MM
ANGELITE BLUE - ROUND 8MM
1,10
0,88
ANGELITE BLUE - ROUND 10MM
ANGELITE BLUE - ROUND 10MM
1,59
1,27
ANGELITE BLUE - ROUND 4MM
ANGELITE BLUE - ROUND 4MM
0,35
0,28
JADE GEMSTONES BEADS - BLUE ROUND JADE BEADS 6MM
JADE GEMSTONES BEADS - BLUE ROUND JADE BEADS 6MM
0,19
0,15
GARNET FACETED ROUND BEAD 6MM
GARNET FACETED ROUND BEAD 6MM
0,89
0,71
REAL RUBY BEADS, FACETED RONDELLES 4MM
REAL RUBY BEADS, FACETED RONDELLES 4MM
2,75
2,20
REAL RUBY BEADS, FACETED RONDELLES 4MM
REAL RUBY BEADS, FACETED RONDELLES 4MM
2,75
2,20
AVENTURINE GREEN - 8MM ROUND BEADS
AVENTURINE GREEN - 8MM ROUND BEADS
0,28
0,22
AVENTURINE GREEN - 6MM ROUND BEADS
AVENTURINE GREEN - 6MM ROUND BEADS
0,20
0,16


0,85
0,68


0,85
0,68


0,85
0,68


0,85
0,68


0,85
0,68


1,35
1,08


1,35
1,08


1,35
1,08


1,35
1,08


0,59
0,47


0,55
0,44


0,55
0,44


0,55
0,44


0,55
0,44


0,75
0,60


0,49
0,39


0,49
0,39


0,49
0,39


0,49
0,39


0,49
0,39


0,49
0,39


0,49
0,39


0,49
0,39


0,49
0,39


0,49
0,39
Reviews
There are currently no product reviews
Copyright© 2007-2021 I LOVE BEADS